Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2019 Протокол № 3 / 02.05.2019г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 02.05.2019г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 02.05.2019г.


Днес, 02.05.2019г. се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
 

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: доц. Сомова,  доц. Касъклиев, доц. Енков,  ас. Хоптериев,  гл. ас. Пашев, гл. ас. Гафтанджиева, проф. Тотков, доц. Хаджиколева
 

Отсъстващи:   доц. Хаджиколев, ас. Иванов (в час)

Дневен ред:
1. Докторанти.
2. Избираеми дисциплини.
3. Учебни часове за 2019/2020 г.
4. Хонорувани.
5. Разни.

Решения:
1. По т. 1. бе прието провеждане на изпит по специалността в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) на следните докторанти към катедрата:

 • Тони Пламенов Каравасилев (редовен докторант);

бе прието изпитът да се проведе от 9:00 ч. на 26.06.2019 г. в каб. 361 (Ректорат) от комисия в състав:

 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова – председател;
 • Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев;
 • Доц. д-р Светослав Христосов Енков.

Гласували: 7; За 7; Против: 0; Въздържали се: 0.

2. По т.1. бе приета комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) в състав:

 • Проф. д-р Ангел Голев;
 • Доц. д-р Елена Сомова;
 • Доц. д-р Станка Хаджиколева.

Гласували: 7; За 7; Против: 0; Въздържали се: 0.

3. По т. 2. Бяха разгледани и приети предложения  за обявяване на следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2019/2020 година:

 • "Програмиране в среда Arduino", с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;
 • "Приложна криптография в Интернет с PHP" с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и докт. Тони Каравасилев, за редовно обучение, за всички специалности;
 • “Технологии за управление на софтуерно тестване“ с преподаватели доц. д-р Светослав Енков и докт. Денислав Лефтеров, за редовно обучение, за всички специалности;
 • „Компютърна графика с WebGL и GLSL ES“, с преподаватели доц. Елена Сомова и докт. Николай Ханджийски, за задочно обучение, за всички специалности;
 • „Моделиране на ERP системи за управление на предприятия“ с преподаватели проф. д.м.н. Георги Тотков и докт. Георги Палешников, за задочно обучение, за всички специалности;
 • “Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft” с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и докт. Милен Близнаков, за редовно обучение, за всички специалности;
 • “Информационна сигурност” с преподавател доц. д-р Николай Касъклиев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности;
 • “Основи на невронните мрежи” с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева и докт. Костадин Йотов, за всички специалности, редовно обучение;
 • “Въведение в невронните мрежи с Python” с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева и докт. Мирослав Трънков, за всички специалности, задочно обучение;
 • “3D моделиране с 3ds Max” с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и маг. Антония Гелова, за всички специалности, задочно обучение;
 • „Въведение в уеб програмирането с Python и Django“ с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Тодор Величков, за всички специалности, задочно обучение;
 • „Технологии за виртуализация“ с преподаватели проф. д. м. н. Георги Тотков и докт. Слави Глухов, за задочно и редовно обучение, за всички специалности;
 • „Инвестиране и лични финанси” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.   

Гласували: 7; За 6; Против: 0; Въздържали се: 1.

4. По т.4. бе прието като хонорувани преподаватели във ФМИ през 2018/19 учебна година да бъдат утвърдени:

 • Тодор Величков Величков  (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по "Моделиране и управление на бизнес процеси";
 • Пепа Илиянова Томанова (студент, СТД) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по "Дизайн на приложения за мобилни устройства". 

Гласували: 7; За 7; Против: 0; Въздържали се: 0.

5.  По т. 4. във връзка с чл. 93. (1) от Правилника на ПУ, КС на кат. „Компютърна информатика“ предлага на ФС да приеме решение ‑ проф. д.м.н. Г. Тотков да бъде поканен като гост-преподавател за извършване на преподавателска и научноизследователска дейност (в частност и като координатор на ПУ - партньор в проект с рег. номер BG05М20Р001-1.002-0002-С 01 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, стартирал на 29.3.2018 г. в рамките на процедура BG05М20Р001-1 002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“). 
Проф. Г. Тотков отговаря на критериите избрани с решение на ФС на ФМИ от 20.03.2019:

 • През последните 5 години има 4137 точки „Наука”, според приетото точкуване в ФМИ при изискване от 500 точки през последните 5 години;
 • Има осигурен норматив за учебната 2019/2020 г.

Гласували: 7; За 7; Против: 0; Въздържали се: 0.


02.05.2019г. 

Ръководител на катедра: …………………………..
(доц. д-р Е. Сомова)

 

Протоколирал: ……………………………………….
(гл. ас. д-р Г. Пашев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ