Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 П Р О Т О К О Л № 4 - 18/19    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 4 - 18/19

П Р О Т О К О Л   № 4 -  18/19

  Днес 15.03.2019г. (петък) от 10.00 часа се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, , доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, доц. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков,  гл.ас. д-р Магдалена Веселинова ,ас. Ася Тоскова,  доц. д-р Димчо Димов, ас. Ирина Кръстева, ас. Пенчо Малинов, ас. Ирена Кехайова, ас. Борислав Тосков

Отсъстващи: гл. ас. д-р Емил Дойчев, ас. Александър Петров, , проф. д-р Иван Ганчев

Дневен ред:

 1.  Предварително обсъждане на дисертационен труд ;
 2.  Атестация на преподаватели;
 3. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Проф. Стоянов даде думата на Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ на ФМИ да представи своя проект на дисертационен труд на тема Модели за самообучение и учене в областта на роботиката“.

Докторант Ася Тодорова Тоскова  направи презентация на дисертационния си труд.

Проф. Стоянов даде думата за изказвания:

Изказвания:

Доц. В. Вълканов зададе въпрос за алгоритъма  за разпознаване на шевици  - Как се разделя изображението на части и как точно става разпознаването?

Докторант Ася Тоскова отговори на въпроса като уточни, че разпознаването става на няколко стъпки, като в нейната разработка за сега е реализирана само разпознаването на основните бодове в шевиците. Обясни и при колко грешки невронната мрежа на Хопфийлд  дава верен резултат.

Проф. Стоянов изказа мнение, че е много доволен от работата на докторантката. Смята, че алгоритмите за машинно учене трябва да се разширят и да бъде продължена работата върху темата.

Доц. д-р  Стоянова-Дойчева предложи да се включи в презентацията обяснение за това, защо е използвана мрежа на Хопфийлд, а не други мрежи за разпознаване на изображения. Да се акцентира върху това, че мрежата е разработена от докторантката, а не е използвана готова реализация на такава.

Доц. д-р Г. Стоицов попита докторантката работи ли реално мрежата за отпечатъци?

Докторант Ася Тоскова отговори, че алгоритъмът работи, но все още няма натрупани знания за потребителите.

Доц. д-р Г. Стоянов попита докторантката, дали в алгоритъма за идентификация с биометрични данни е предвидено и разпознаване по други данни освен по пръстови отпечатъци (например лицево разпознаване)?

Докторант Ася Тоскова отговори, че може да се направи, но за сега не е включено в разработката и.

Професор Стоянов Прекрати дискусията.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд катедреният съвет прие единодушно следните решения:

1. Да предложи за официална защита пред научно жури, за присъждане на научната степен „доктор” в Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика), представената от докторант Ася Тодорова Тоскова дисертация на тема: „ Модели за самообучение и учене в областта на роботиката”.

 2. Официалната защита да се проведе на 31.05.2019 год. от 13.00 ч.

3. Да утвърди следния състав на научното жури за провеждане на официалната защита на Ася Тодорова Тоскова:

Вътрешни членове:

1. акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Външни членове:

1. проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 2. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

 3. проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“, София

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

 

Резервни членове:

1. доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 2. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

      (Информатика)

 

По точка 2 от дневния ред:

1. Проф. Стоянов предложи за обсъждане документите за атестация на ас Йордан Георгиев Тодоров. Катедрата гласува единодушно следните оценки в различните видове дейности:

 1. Учебна дейност – има 14 учебни курса и над 50 защитили дипломанта .Оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА;
 2. Научна-изследователска дейност – има 11 публикации, 11 цитирания , 8 доклада на научни форуми и участие в 2 проекта. Оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА;
 3. Административна дейност – участие в КСК. Оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА;
 4. ОБЩА ОЦЕНКА: ПОЛОЖИТЕЛНА.

По точка 3 от дневния ред:

 1. Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет да приеме учебните програми на следните нови дисциплини:
 • Софтуерни процеси – IV курс СИ- редовно;
 • Софтуерни процеси – IV курс СИ-задочно;
 • Обзорни лекции по софтуерно инженерство – IV курс СИ-редовно;
 • Обзорни лекции по софтуерно инженерство – IV курс СИ – задочно;
 • Големи данни - IV курс СИ-редовно;
 • Големи данни - IV курс СИ-задочно;
 • КМК – II курс Биоинформатика- редовно;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи – IV курс Биоинформатика редовно;

 2. В съответствие с Чл. 7 (1) от ЗРАСРБ, Чл. 9. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 13. (1), (2) от ПРАСПУ и на основание Решение на катедрения съвет на катедра “Компютърни системи” на ФМИ взето с Протокол №4-18/19 от 15.03.2019 г., предлагам:

 1. Да се назначи комисия за провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти в следния състав:

 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – председател
 • доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – член
 • доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – член

 2. Изпитът да се проведе на 24.06.2018 г. от 9.00 ч. в к-т 542 на ФМИ

 

  Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

15.03.2019 г.             

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ