Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 П Р О Т О К О Л № 3 - 18/19    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 3 - 18/19

П Р О Т О К О Л   № 3 -  18/19 

 

  Днес 08.03.2019г. (петък) от 10.00 часа се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, , доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, доц. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков,  гл.ас. д-р Магдалена Веселинова ,ас. Ася Тоскова,  доц. д-р Димчо Димов, ас. Ирина Кръстева, ас. Пенчо Малинов, ас. Ирена Кехайова

Отсъстващи: гл. ас. д-р Емил Дойчев, ас. Александър Петров, ас. Борислав Тосков, проф. д-р Иван Ганчев 

Дневен ред:

 1. Докторанти; 
 2. Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

Бяха разгледани и гласувани единодушно от КС  следните РЕШЕНИЯ:

1)    Годишните отчети, мненията на  научните им ръководители и бяха предложени оценки за работата  на следните докторанти:

 

Име

Година

Оценка

1.

Ася Тодорова Тоскова

3-ра

Отличен (6) 

2.

Борислав Петров Тосков

3-ра

Отличен (6) 

3.

Георги Илиев Георгиев

3-ра

Отличен (6) 

4.

Желян Иванов Гуглев

3-ра

Отличен (6)

5.

Йордан Георгиев Тодоров

3-ра

Отличен (6)

6.

Любляна Атанасова Благоева

3-ра

Мн. добър (5)

7.

Мария Кръстанова Митева

3-ра

Отличен (6)

8.

Мартин Георгиев Василев

3-ра

Отличен (6)

9.

Андрей Петров Петров

3-ра

Отличен (6)

10.

Димитър Георгиев Христов

2-ра

Отличен (6)

11.

Георги Василев Пенчев

2-ра

Отличен (6)

12.

Дритан Дервиши

2-ра

Добър (4)

13.

Михаил Тодоров Петров

1-ва

Отличен (6)

14.

Добромир Атанасов Русенов

1-ва

Мн. Добър (5)

15.

Константин Николаев Русев

1-ва

Мн. добър (5)

16.

Даниел Желязков Русев

1-ва

Отличен (6)

17.

Борис Николов Манев

1-ва

Слаб (2)

 2)    Да бъдат отчислени с право на защита следните докторанти:

 

Мартин Василев, Ася Тоскова, Борислав Тосков, Йордан Тодоров, Любляна Благоева, Желян Гуглев, Мария Митева, Георги Георгиев.

 

3)  Съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ (системно не изпълнение на задачите от учебния индивидуален план) да бъде прекратена докторантурата на Борис Манев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, считано от 01.03.2019 г.

 4)    Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на  докторант Ася Тодорова Тоскова (редовен докторант към катедра „Компютърни системи“) на тема: „Модели за самообучение и учене в областта на роботиката“ по предложение на научния ръководител проф. Станимир Стоянов, чието мнение е за  положителна оценка за готовността за защита.

Предварителното обсъждане да се състои на 15.03.2019 от 10.00 часа.

5)    Да бъде сменена темата на дисертацията на Мария Кръстанова Митева  редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ от: „Изследвания за изграждане на семантични модели в електронното обучение“  на  „Интелигентен онтологично базиран туристически екскурзовод”. 

 

6)    Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика,

предлага на Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да приеме индивидуални планове на докторантите:

 • Кристиан Неделчев Милев
 • Михаела Мишева
 • Себиха Маданска
 • Иван Вътов

 

По точка 2 от дневния ред:

1)    Катедреният съвет гласува единодушно предлага на ФС на ФМИ да утвърди следното предложение: на основание на §11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал.4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“, да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от 1 (една) година, считано от 03.08. 2019 год. 

Това ще бъде трето удължаване на трудовия договор на проф. Станимир Стоянов.

 Обосновка:

 • Учебна работа. Редовно изпълнява и преизпълнява индивидуалния си учебен план. От 2001 год. ръководи четири магистърски програми в областта „Софтуерни технологии“. Титулярен лектор в дисциплините „Изкуствен интелигент“ и „ООП (Java)“ в бакалавърските програми и множество лекции в магистърските програми.
 • Работа с докторанти. През годините активно работи с докторанти. 11 успешно защитени докторски труда, на които е бил научен ръководител.
 • Научна работа.  200+ публикации, книги, учебници, доклади. 550+ забелязани цитирания.
 • Административна дейност. Ръководител на катедра „Компютърни системи“ от 1998 год. Ръководител на лаборатория „Център за електронно обучение DeLC”.

 

2)    Във връзка с изпълнението на учебните занятия през трети триместър катедрения съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет следните хонорувани преподаватели:

 • Докторант Михаил Петров – 180 часа
 • Студент Йордан Вачков – 180 часа
 • Студент Елисавете Пенкова – 180 часа

3)    Във връзка с развитието на членовете на катедрата, катедреният съвет обсъди и гласува единодушно да предложи на ФС следното:

1) Да бъдат обявени два конкурса за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика  към катедра „Компютърни системи“ – 2 (две) места със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването им в Държавен вестник.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

08.03.2019 г.             

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ