Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 21 / 29.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 29.01.2019 г.

Протокол № 21-2018/2019

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 29.01.2019 г.

 Днес, 29.01.2019 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д‑р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова и гл. ас. д-р Деница Шаркова.

 Отсъстващи: гл. ас. д-р Кирина Бойкова – по служебни причини.

 Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Кадрови.
 4. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие актуализирани учебни програми за следните дисциплини от бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“:
  • Увод в образователния мениджмънт;
  • Финансов мениджмънт в училище;
  • Управление на човешки ресурси в училище;
  • Управление на проекти и участие в образователни програми;
  • Електронно училище (е-училище);
  • Проектно-базирано обучение;
  • Дидактически методи за оценяване – тестология. 
 2. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини за магистърска специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“:
  • Уеб базирани среди за обучение – за едногодишен и двугодишен период на обучение.
 3. Катедреният съвет прие нова учебна програма за следната избираема дисциплина за магистърска специалност „Обучение по информационни технологии в прогимназията“:
  • Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание.
 4. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Нели Николова Тодорова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 5. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Нели Николова Тодорова: „Методически подходи за използване на образователни игри в обучението по „Компютърно моделиране“.
 6. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Нели Николова Тодорова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 7. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Деяна Йовкова Пейкова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 8. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант  Деяна Йовкова Пейкова: „Модел за обучение в училище чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката”.
 9. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Деяна Йовкова Пейкова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 10. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Наталия Димитрова Хубчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 11. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант  Наталия Димитрова Хубчева: „Методически подход за преподаване на „Блокчейн технологии“ в профилираната подготовка по информатика и информационни технологии”.
 12. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Наталия Димитрова Хубчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 13. Катедреният съвет избра доц. д-р Генчо Димитров Стоицов за научен ръководител на Мухарем Асанов Моллов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 14. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Мухарем Асанов Моллов: „Организация на практическата работа по програмиране при обучението по професия „Приложен програмист““.
 15. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Мухарем Асанов Моллов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Генчо Димитров Стоицов.
 16. Катедреният съвет избра доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов за научен ръководител на Росен Димитров Вълчев, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 17. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Росен Димитров Вълчев: „Оценяване на дигиталните компетентности на обучаемите с интегрирани софтуерни системи”.
 18. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Росен Димитров Вълчев, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.
 19. Поради това, че на 15.07.2019 г. проф. д-р Коста Андреев Гъров навършва 65 години, Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Коста Андреев Гъров, считано от 15.07.2019 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ (първо продължение).
 20.  

29.01.2019 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ