Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 19 / 23.10.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 19 / 23.10.2018 г.

Протокол № 19-2018/2019

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 23.10.2018 г.

 Днес, 23.10.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Кирина Бойкова и гл. ас. д-р Деница Шаркова.

 Отсъстващи: няма.

 Дневен ред:

  1. Учебни.    
  2. Докторанти.
  3. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Ангел Стоянов Ангелов (докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ на тема: „Компетентностен модел за развитие на изчислително мислене на учениците”, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 20 ноември 2018 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“..
  2.  

23.10.2018 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                              Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                        /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ