Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2018/2019 Учебна година Протокол № 6 – 13.03.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 – 13.03.2019

Протокол № – 2018/2019

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 13.03.2019 г.

Днес, 13.03.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов, доц. д-р Анна Малинова ас. Георги Спасов

Отсъстващи:   гл. ас. Мая Стоева, ас. Веселин Кюркчиев, ас. Виктор Матански.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Докторанти
  2. Кадрови
  3. Разни.

По първа точка 

 РЕШЕНИЯ:

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Мария Добринова Добрева през четвъртата година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.

2. Катедреният съвет приема отчета за четвъртата година от подготовката на докторант Мария Добринова Добрева, съгласно мнението на научните ръководители.

3. Катедреният съвет предлага докторант Мария Добринова Добрева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.

4. Катедреният съвет предлага докторант Мария Добринова Добрева да бъде оценен с оценка Отличен (6.00) за цялостната си подготовка за срока на докторантурата.

5. Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Мария Добринова Добрева да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2019 г.

6. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Петьо Цветанов Павлов през третата година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.

7. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Петьо Цветанов Павлов, съгласно мнението на научните ръководители.

8. Катедреният съвет предлага докторант Петьо Цветанов Павлов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

9. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Теодора Петрова Гарджева през третата година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.

10. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Теодора Петрова Гарджева, съгласно мнението на научните ръководители.

11. Катедреният съвет предлага докторант Теодора Петрова Гарджева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

12. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Мария Викторова Малинова през втората година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и проф. д-р Ангел Голев.

13. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Мария Викторова Малинова, съгласно мнението на научните ръководители.

14. Катедреният съвет предлага докторант Мария Викторова Малинова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

15. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Димитър Маринов Николов през втората година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.

16. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Димитър Маринов Николов, съгласно мнението на научните ръководители.

17. Катедреният съвет предлага докторант Димитър Маринов Николов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

18. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Стелиана Тилчева Чиликова през втората година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Евгения Ангелова.

19. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Стелиана Тилчева Чиликова, съгласно мнението на научните ръководители.

20. Катедреният съвет предлага докторант Стелиана Тилчева Чиликова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

21. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Маргарита Теохарова Спирова през втората година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.

22. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Маргарита Теохарова Спирова, съгласно мнението на научните ръководители.

23. Катедреният съвет предлага докторант Маргарита Теохарова Спирова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

24. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Мария Йорданова Гайдарова през първата година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.

25. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Мария Йорданова Гайдарова, съгласно мнението на научните ръководители.

26. Катедреният съвет предлага докторант Мария Йорданова Гайдарова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

27. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Георги Рангелов Богданов през първата година от подготовката (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.

28. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Георги Рангелов Богданов, съгласно мнението на научните ръководители.

29. Катедреният съвет предлага докторант Георги Рангелов Богданов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

30. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Георги Илийчев Илиев на тема „Мобилни приложни системи и услуги:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

  1. Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  2. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  3. Проф. д-р Сотир Николов Сотиров – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика; област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи, Системи с изкуствен интелект.

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

  1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  2. Доц. д-р Николай Величков Павлов от ФМИ на ПУ; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

Резервни членове:

  1. (външен) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  2. (вътрешен) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

31. Катедреният съвет предлага защитата на дисертационния труд на Георги Илийчев Илиев дисертационен труд на тема „Мобилни приложни системи и услуги“ да се състои на 11.06.2019 г.

32. Катедреният съвет предлага защитата на дисертационния труд на Анатоли Веселинов Карабов на тема „Методика за разработване на адаптивно електронно учебно съдържание“ да се състои на 29.05.2019 г.

 

По втора точка

РЕШЕНИЕ:

33. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 90 (1) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да одобри предложението да се назначи магистър Мария Добринова Добрева, на длъжността „асистент“ на трудов договор за срок от четири години по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, към катедра „Компютърни технологии“, по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (на ОТД) – четири часа работно време.

34. Катедреният съвет на катедра „Компютърни технологии“ предлага за одобрение от  Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 56 (3) от ПРАС на ПУ, постъпил доклад от доц. д-р Нина Герджикова, ръководител катедра „Филологически и педагогически науки“ към Филиал-Смолян и решение на Филиалния съвет на ПУ, Филиал-Смолян: да бъде обявен 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Филологически и педагогически науки“ при Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Смолян със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

По трета точка

РЕШЕНИЯ:

35. Катедреният съвет утвърждава конспект за докторантски изпит и изпитна комисия по направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

36. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да бъде приета актуализираната учебна програма по „Уеб сървърни езици“ за обучение на студенти в специалност „Биоинформатика“, редовно обучение, 7-ми семестър. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

13.03.2019 г.                                                                          Протоколчик

гр. Пловдив                                                                            /доц. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ