Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол № 38 / 20.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 38 / 20.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 38 / 20.03.2019 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20 март 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, , доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова,
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова – служебна командировка, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.
Редуцирани: проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Веска Пенчева Нончева – неплатен отпуск.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 3; Присъстващи – 30.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 4. Подготовка на ОС на ФМИ.
 5. Отчети на Факултетни комисии.
 6. Хонорувани. 
 7. Разни.
 8. Избор на асистенти.

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие предложените актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности, редовна и задочна форма на обучение от следните катедри: от „Приложна математика и моделиране“ – общо 5 (за БИТ – 2, за БМ – 1, за СТД – 1, за МИИТ – 1); от „Софтуерни технологии“ – 41 (за БИТ  – 6, за Инф. – 6, за СТД – 20, за ИТМОМ – 5, за МИИТ – 4); от „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 7 и 2 за ИД от магистърските програми. 
 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини от бакалавърската специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян:

 • Задължителноизбираемидисциплини отгрупаА
  1. Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове;
 • Задължителноизбираеми дисциплини от група Б
  1. Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии;
  2. Използване на динамичен софтуер в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ 2 (две) учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Облачни технологии в образованието;
 • Методика на преподаване на Компютърно моделиране в 4. клас.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди следните 9 (девет) учебни програми за специалност „Биоинформатика“ към Биологически факултет:

 • Висша математика (Линейна алгебра, Аналитична геометрия и Математически анализ), с лектори:проф. дмн Манчо Манев, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Топ алгоритми за Data Mining, слектори: проф. дмн Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина;
 • Информационна сигурност, с лектори: доц. д-р Николай Касъклиев и доц. д-р Елена Сомова;
 • Компютърна лингвистика, с лектори: проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Светослав Енков и гл. ас. д-р Георги Пашев;
 • Компютърна лингвистика, с лектори: проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Светослав Енков и гл. ас. д-р Георги Пашев;
 • Уеб сървърни езици, с лектори: доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев;
 • Компютърни мрежи и комуникации, с лектор проф. д-р Иван Ганчев;
 • Операционни системи, с лектори: проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Стоян Черешаров;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи (ИД за 4. курс), с лектор доц. д-р Генчо Стоицов.

РЕШЕНИЕ 5:ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика:
 

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) –
  2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) –
  4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. )– 4 (четири) семестриални такси по 920 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 720 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 820 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 820 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси
  по 720 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 720 лв.

2)  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 520 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).                                                
  Две такси по 300 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация  „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).                                                    
  Две такси по 300 лв.

3)  ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО                  ИНФОРМАТИКА 

 • за провеждане на 40-часов курс – 300 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 560 лв.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 460 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 360 лв. за учебната 2019/2020 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 410 лв. за учебната 2019/2020 г.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение във връзка с изготвянето на учебните разписи за редовно и задочно обучение: предвид ограничената материално-техническа обезпеченост със зали и това, че всички преподаватели са на основен трудов договор във ФМИ, промени в изготвените учебни разписи се допускат само след писмено подадени мотивирани предложения до проф. Ангел Голев; не се допуска фиксиране на ден, дата, час.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Емил Тодоров Йончев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Маргарита Василева Гочева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мирослав Трендафилов Трънков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Костадин Георгиев Йотов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Николай Георгиев Ханджийски, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Михаела Михайлова Мишева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ. 

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Себиха Ахмедова Маданска, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.  

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Кристиан Неделчев Милев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Иван Димитров Вътов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за възстановяване на докторантурата на Лиляна Иванова Русенова, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 21.02.2019 г., съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“.    

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Мария Кръстанова Митева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:  
от Изследвания за изграждане на семантични модели в електронното обучение
на „Интелигентен онтологично-базиран туристически екскурзовод“.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Мария Руменова Гачкова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:  
от „E-oбучение чрез игри“
на „Игровизация на учебен курс в среда за е-обучение“. 

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Мартин Викторов Такев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:  
от „Обучение и оценяване чрез сътрудничество в среди за е-обучение“
на „Създаване, съпровождане и проследяване на интерактивни учебни дейности“. 

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ да бъде прекратена докторантурата на Борис Николов Манев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, докторска програма Информатика с научен ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, считано от 01.04.2019 г., поради системно неизпълнение на задълженията по индивидуалния учебен план.  

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Веселина Руменова Тавкова, докторант към катедра „Алгебра и геометрия“, съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Манчо Христов Манев.
 

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Веселина Руменова Тавкова за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ива Тодорова Йончева-Найденова, докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.
 

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ива Тодорова Йончева-Найденова за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Екатерина Борисова Мадамлиева, докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Андрей Иванов Захариев.
 

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Екатерина Борисова Мадамлиева за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Иван Петров Бъндев, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев. 
 

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Иван Петров Бъндев за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 30:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Приложна математика и моделиране": на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Иван Петров Бъндев, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Радослава Сашкова Терзиева, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Христова.
 

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Радослава Сашкова Терзиева за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 33:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Приложна математика и моделиране": на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита докторант Радослава Сашкова Терзиева, считано от 01.03.2019 г.  

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Красимира Брайкова Иванова, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Христова.
 

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Красимира Брайкова Иванова за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Стефани Апостолова Панайотова, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева и гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова.
 

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефани Апостолова Панайотова за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Тодор Илиев Костадинов, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Христова.
 

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Тодор Илиев Костадинов за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 40: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Лиляна Иванова Русенова, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.
 

РЕШЕНИЕ 41: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Лиляна Иванова Русенова за работата си през четвъртата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 42: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Лиляна Иванова Русенова, считано от 01.03.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 43: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Неделчо Андонов Андонов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева.
 

РЕШЕНИЕ 44: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Мн. добър (5.00) Неделчо Андонов Андонов за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 45: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Неделчо Андонов Андонов, считано от 01.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ 46: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мария Руменова Гачкова, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова;
 

РЕШЕНИЕ 47: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Руменова Гачкова за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 48: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Мария Руменова Гачкова, считано от 01.03.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 49: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мартин Викторов Такев, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и проф. д-р Мигел Естебан Родригес.
 

РЕШЕНИЕ 50: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мартин Викторов Такев за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 51: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Мартин Викторов Такев, считано от 01.03.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 52: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Милен Пламенов Близнаков, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
 

РЕШЕНИЕ 53: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Милен Пламенов Близнаков за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 54: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Тони Пламенов Каравасилев, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Светослав Христосов Енков;
 

РЕШЕНИЕ 55: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Тони Пламенов Каравасилев за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 56: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Стоян Петев Атанасов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева;
 

РЕШЕНИЕ 57: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стоян Петев Атанасов за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 58: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Слави Станчев Глухов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков;
 

РЕШЕНИЕ 59: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Слави Станчев Глухов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 60: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Минева Жекова, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков;
 

РЕШЕНИЕ 61: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Минева Жекова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 62: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Тодорова Христозова-Дочева, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков и гл. ас. д-р Силвия Николова Гафтанджиева;
 

РЕШЕНИЕ 63: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Тодорова Христозова-Дочева за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 64: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Денислав Иванов Лефтеров, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков;
 

РЕШЕНИЕ 65: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Денислав Иванов Лефтеров за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 66: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Емил Ангелов Ангелов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков;
 

РЕШЕНИЕ 67: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Емил Ангелов Ангелов за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 68: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Ася Тодорова Тоскова, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 69: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ася Тодорова Тоскова за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 70: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Ася Тодорова Тоскова, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 71: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Борислав Борисов Тосков, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и проф. д-р Иван Ганчев Иванов.
 

РЕШЕНИЕ 72: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Борислав Борисов Тосков за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 73: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Борислав Борисов Тосков, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 74: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Георги Илиев Георгиев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.
 

РЕШЕНИЕ 75: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Илиев Георгиев за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 76: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Георги Илиев Георгиев, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 77: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Желян Иванов Гуглев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 78: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Желян Иванов Гуглев за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 79: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Желян Иванов Гуглев, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 80: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Йордан Георгиев Тодоров, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
 

РЕШЕНИЕ 81: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Йордан Георгиев Тодоров за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 82: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Йордан Георгиев Тодоров, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 83: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Любляна Атанасова Благоева, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 84: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Любляна Атанасова Благоева за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 85: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита докторант Любляна Атанасова Благоева, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 86: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мария Кръстанова Митева, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася ГеоргиеваСтоянова-Дойчева;

РЕШЕНИЕ 87: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Кръстанова Митева за работата си през третата година от подготовката;
 

РЕШЕНИЕ 88: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита докторант Мария Кръстанова Митева, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 89: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мартин Георгиев Василев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Димчо Стойков Димов.
 

РЕШЕНИЕ 90: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мартин Георгиев Василев за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 91: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1)  ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Мартин Георгиев Василев, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 92: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Андрей Петров Петров, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 93: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Андрей Петров Петров за работата си през третата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 94: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Димитър Георгиев Христов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 95: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Георгиев Христов за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 96: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Георги Василев Пенчев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
 

РЕШЕНИЕ 97: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Василев Пенчев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 98: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Дритан Дервиши, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 99: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Дритан Дервиши за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 100: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Константин Николаев Русев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 101: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Константин Николаев Русев за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 102: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Даниел Желязков Русев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
 

РЕШЕНИЕ 103: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Даниел Желязков Русев за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 104: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Добромир Атанасов Русенов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов.
 

РЕШЕНИЕ 105: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Добромир Атанасов Русенов за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 106: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Михаил Тодоров Петров, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов.
 

РЕШЕНИЕ 107: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Михаил Тодоров Петров за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 108: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Борис Николов Манев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.
 

РЕШЕНИЕ 109: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Слаб (2.00) Борис Николов Манев за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 110: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Мария Добринова Добрева, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.
 

РЕШЕНИЕ 111: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Добринова Добрева за работата си през четвъртата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 112:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Мария Добринова Добрева, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 113:ФС прие отчета за третата година от подготовката на Петьо Цветанов Павлов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 

РЕШЕНИЕ 114:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Петьо Цветанов Павлов за работата си през третата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 115:ФС прие отчета за третата година от подготовката на Теодора Петрова Гарджева, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.
 

РЕШЕНИЕ 116:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Теодора Петрова Гарджева за работата си през третата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 117:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Викторова Малинова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и проф. д-р Ангел Атанасов Голев.
 

РЕШЕНИЕ 118:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Викторова Малинова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 119:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Димитър Маринов Николов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.
 

РЕШЕНИЕ 120:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Маринов Николов за работата си през втората година от подготовката; 

РЕШЕНИЕ 121:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Маргарита Теохарова Спирова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 

РЕШЕНИЕ 122:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маргарита Теохарова Спирова за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 123:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Стелиана Тилчева Челикова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова.
 

РЕШЕНИЕ 124:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стелиана Тилчева Челикова за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 125:ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Йорданова Гайдарова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 

РЕШЕНИЕ 126:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Йорданова Гайдарова за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 127:ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Рангелов Богданов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.
 

РЕШЕНИЕ 128:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Рангелов Богданов за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 129:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Стефан Димитров Ставрев, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 

РЕШЕНИЕ 130:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефан Димитров Ставрев за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 131:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Светослав Иванов Чонков, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Христо Димитров Крушков.
 

РЕШЕНИЕ 132:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Светослав Иванов Чонков за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 133:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Костадин Емилов Цветанов, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Христо Димитров Крушков.
 

РЕШЕНИЕ 134:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Костадин Емилов Цветанов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 135:ФС прие отчета за първата година от подготовката на Христо Василев Атанасов, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев.
 

РЕШЕНИЕ 136:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Христо Василев Атанасов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 137:ФС прие отчета за третата година от подготовката на Костадин Димитров Царев, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 

РЕШЕНИЕ 138:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Костадин Димитров Царев за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 139:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Костадин Димитров Царев, считано от 01.03.2019 г.   

РЕШЕНИЕ 140:ФС прие отчета за третата година от подготовката на Детелина Сергеева Милкотева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 

РЕШЕНИЕ 141:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Детелина Сергеева Милкотева за работата си през третата година от подготовката.
 

РЕШЕНИЕ 142:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Детелина Сергеева Милкотева, считано от 01.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ 143:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Соня Кирилова Заимова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 

РЕШЕНИЕ 144:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Соня Кирилова Заимова за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 145:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ивелина Венкова Велчева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 

РЕШЕНИЕ 146:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ивелина Венкова Велчева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 147:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Румяна Иванова Карадимитрова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева.
 

РЕШЕНИЕ 148:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Румяна Иванова Карадимитрова за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 149:ФС прие отчета за първата година от подготовката на Гергана Василева Колева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 

РЕШЕНИЕ 150:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Гергана Василева Колева за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 151:ФС прие отчета за първата година от подготовката на Любка Стоянова Славова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 

РЕШЕНИЕ 152:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Любка Стоянова Славова за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 153: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Маня Стоянова Манева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 154: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маня Стоянова Манева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 155: Доц. Боян Златанов запозна членовете на ФС със заповедта за обявяване на конкурси за допълнителен прием на докторанти и напомни, че: срокът за подаване на документи е два месеца от датата на обнародването на обявата в ДВ, бр. 18/01.03.2019 г. (от 01.03.2019 г. до 01.05.2019г.); конкурсните изпити ще се проведат до 28.06.2019 г., а изборът на новите докторанти приключва до 11.07.2019 г.; избраните докторанти се зачисляват от 01.08.2019 г.; конкурсните изпити по специалността ще се проведат от 24.06.2019 г. до 26.06.2019 г., а по чужд език на 27.06.2019 г.  

РЕШЕНИЕ 156: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
 2. Проф. д-р Евгения Димитрова Попова от Институт по математика и информатика, БАН, София, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 3. Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Разград, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
 2. Доц. д-р Кирил Христов Коликов – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата).

Резервни членове:

 1. (резервен външен член) доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от Технически университет, София, Филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 2. (резервен вътрешен член) доц. д-р Христина Николова Кулина – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

РЕШЕНИЕ 157: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: защитата на дисертационния труд на Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране“ да бъде на 29.05.2019 г.  

РЕШЕНИЕ 158: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“: 

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. дпн Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);
 2. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от НБУ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика);
 3. Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 2. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

 1. (външен) доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика и информатика;
 2. (вътрешен) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 159: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: защитата на дисертационния труд на Анатоли Веселинов Карабов на тема „Методика за разработване на адаптивно електронно учебно съдържание“ да бъде на 29.05.2019 г.

РЕШЕНИЕ 160: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Георги Илийчев Илиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
 2. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
 3. Проф. д-р Сотир Николов Сотиров – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност:  Информатика; област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи, Системи с изкуствен интелект.

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
 2. Доц. д-р Николай Величков Павлов от ФМИ на ПУ; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
 2. (вътрешен) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

РЕШЕНИЕ 161: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: защитата на дисертационния труд на Георги Илийчев Илиев на тема „Мобилни приложни системи и услуги“ да бъде на 11.06.2019 г.  

РЕШЕНИЕ 162: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност Професор“, съгласно чл. 75 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 163: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 164: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 56 (3) от ПРАС на ПУ по: област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) за нуждите на ПУ, Филиал – гр. Смолян, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 165: Проф. Антон Илиев запозна членовете на ФС с дневния ред на Общото събрание на ФМИ, което ще се проведе на 10 април 2019 г. от 13:00 ч. във 2. аула (регистрация от 12:00 ч.).

РЕШЕНИЕ 166: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за Общото събрание на ФМИ на 10 април 2019 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Христина Николова Кулина и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Георгиева Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова, гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров, ас. Кирил Иванов Иванов; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (12 души) – с председател доц. д-р Иван Илиев Шотлеков и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 167: Проф. Антон Илиев запозна членовете на ФС с предложенията от ДС за номиниране на следните хабилитирани преподаватели за членове на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през следващия мандат: проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д.м.н. Манчо Христов Манев и проф. д-р Ангел Атанасов Голев.

РЕШЕНИЕ 168:ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода: 10 октомври 2018 г. – 20 март 2019 г.

РЕШЕНИЕ 169: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика и стаж по специалността през Пролетния триместър на учебната 2018/2019 година:

 1. Иван Иванов Желев (магистър) – с допълнителен хорариум от 200 часа за водене на упражнения по дисциплините „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, редовно обучение; „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 2. Веселина Руменова Нанева (магистър) – с допълнителен хорариум от 200 часа за водене на упражнения по дисциплините „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, редовно обучение; „Моделиране и управление на бизнес процеси”, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 3. Веселина Руменова Тавкова – с допълнителен хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Геометрия“ с 2. курс, Информатика“, редовно обучение; за изпитване на студенти;
 4. Михаил Тодоров Петров – с хорариум 200 часа за водене избираема дисциплина, редовно и задочно обучение, Пролетен триместър; за изпитване на студенти;
 5. Елисавета Атанасова Пенкова – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“; за изпитване на студенти;
 6. Емил Стоянов Тотев (студент 2. Курс, фак. № 1701681004)  – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Уеб дизайн“ с 1. Курс СТД, редовно обучение;
 7. Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на лабораторни занятия по дисциплините „Увод в уеб програмирането“ и “Уеб дизайн” на 1. курс СТД, водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част“ за всички специалности, редовно и задочно обучение; изпитване на студенти;
 8. Ментори, провеждащи практика и стаж по специалността, редовно и задочно обучение:
  1. Александър Николаев Бояджиев – с хорариум 180 часа в упр.;
  2. Андреас Майер – с хорариум 180 часа в упр.;
  3. Борис Николаев Манев – с хорариум 180 часа в упр.;
  4. Боян Димитров Найденов – с хорариум 180 часа в упр.;
  5. Владимир Донев Камбуров – с хорариум 180 часа в упр.;
  6. Владимир Иванов Недялков – с хорариум 180 часа в упр.;
  7. Владимир Тенчев Карафезиев – с хорариум 180 часа в упр.;
  8. Георги Иванов Ташолов – с хорариум 180 часа в упр.;
  9. Георги Илиев Георгиев – с хорариум 180 часа в упр.;
  10. Дело Георгиев Брънчев – с хорариум 180 часа в упр.;
  11. Димитър Пламенов Павлов – с хорариум 180 часа в упр.;
  12. Иван Николов Джеферов – с хорариум 180 часа в упр.;
  13. Йордан Иванов Стоичков – с хорариум 180 часа в упр.;
  14. Кристиян Красимиров Шиков – с хорариум 180 часа в упр.;
  15. Кръстьо Димитров Иванов – с хорариум 180 часа в упр.;
  16. Мария Костадинова Ценова – с хорариум 180 часа в упр.;
  17. Миглена Георгиева Бизерева-Бончева – с хорариум 180 часа в упр.;
  18. Младен Панчев Тончев – с хорариум 180 часа в упр.;
  19. Наталия Росенова Русева – с хорариум 180 часа в упр.;
  20. Никола Митев Христов – с хорариум 180 часа в упр.;
  21. Николай Атанасов Тасков – с хорариум 180 часа в упр.;
  22. Огнян Цонков Истатков – с хорариум 180 часа в упр.;
  23. Румен Бориславов Етимов – с хорариум 180 часа в упр.;
  24. Самуил Бойчев Събев – с хорариум 180 часа в упр.;
  25. Силвия Ангелова Димитрова – с хорариум 180 часа в упр.;
  26. Симеон Пламенов Симеонов – с хорариум 180 часа в упр.;
  27. Теодор Георгиев Топалов – с хорариум 180 часа в упр.;
  28. Тодор Величков Величков – с хорариум 180 часа в упр.;
  29. Юлиян Емилов Муравеев – с хорариум 180 часа в упр.;
  30. Янко Ангелов Иванов – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 170: ФС прие следните предложения за хонорувани и щатни преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, водещи учебни занятия, в специалностите „ИТМОМ“, „Маркетинг“ и „Туризъм“ във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2019/2020 година:

Име на преподавателя

Спец.

Дисциплина

Сем. Хорариум Общо в упр. Общо часове 
л. у. за изпит

Факултет: Математика и информатика

1

проф. д-р Антон Илиев

ИТМОМ
МИИТ

Алгоритми и структури от данни

ІV

30

 

3

63

99

Тур.-ЗО
Марк.-ЗО

Информационни системи и технологии

ІІІ

15

 

6

36

2

проф. д-р Асен Рахнев

ИТМОМ
МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

10

 

4

24

155

ИТМОМ
МИИТ

Алгебра

ІІІ

30

 

3

63

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

V

10

 

2

22

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информатика

VІІІ

6

 

 

12

Тур.-РО

Компютърни информационни системи в туризма

VІІ

15

 

4

34

3

проф. д-р Станимир Стоянов

ИТМОМ

Бази от данни

30

 

2

62

62

4

проф. д-р Коста Гъров

ИТМОМ

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

30

 

2

62

186

ИТМОМ

Училищен курс по информатика

VІІ

30

 

2

62

ИТМОМ

Училищен курс по информационни технологии

VІІІ

30

 

2

62

5

проф. д-р Андрей Захариев

Тур.-РО
Тур.-ЗО
Марк.-ЗО

Приложна математика

І

30

 

8

68

68

6

проф. д-р Ангел Голев

ИТМОМ
МИИТ

Операционни системи

ІV

30

 

3

63

63

7

доц. д-р Тодорка Терзиева

ИТМОМ
МИИТ

Програмиране

І

30

 

4

64

64

8

доц. д-р Боян Златанов

ИТМОМ
МИИТ

Математически анализ 1

І

30

 

4

64

144

ИТМОМ
МИИТ

Математически анализ 2

ІІ

30

 

4

64

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информ.

VІІІ

8

 

 

16

9

доц. д-р Атанаска Георгиева

ИТМОМ
МИИТ

Диференциални уравнения

ІІІ

30

 

3

63

63

10

доц. д-р Дойчин Бояджиев

ИТМОМ
МИИТ

Теория на вероятностите и математ. статистика

ІV

30

 

3

63

206

ИТМОМ

Числени методи

V

30

15

2

77

Тур.-ЗО
Марк.-ЗО

Статистика

ІІІ

30

 

6

66

11

доц. д-р Христо Кискинов

ИТМОМ
МИИТ

Дискретна математика

ІV

30

 

3

63

63

12

гл.ас. д-р Тодорка Глушкова

ИТМОМ
МИИТ

Уеб дизайн

ІV

30

 

3

63

63

13

д-р Асен Христов

ИТМОМ
МИИТ

Аналитична геометрия

ІІ

30

 

4

64

191

ИТМОМ
МИИТ

Геометрия

ІІІ

30

 

3

63

ИТМОМ

Училищен курс по геометрия

V
VІІ

30

 

4

64

14

д-р Христо Христов

ИТМОМ
МИИТ

Обектно-ориентирано програмиране

ІІ

30

 

4

64

64

15

гл.ас.д-р Йордан Епитропов

ИТМОМ
МИИТ

Линейна алгебра

І

30

 

4

64

64

16

доц. д-р Александър Пенев

ИТМОМ

Компютърна графика и презентации

VІІ

20

 

2

42

42

17

 доц. д-р Александър Пенев

МИИТ

Компютърни системи и комуникации

ІІІ

30

15

1

76

76

4

доц. д-р Ивайло Старибратов

ИТМОМ

Увод в образователния мениджмънт

III

30

15

3

78

362

ИТМОМ

Финансов мениджмънт в училище

V

15

15

2

47

ИТМОМ

Електронно училище

VII

15

 

2

32

ИТМОМ

Планиране и оптимизиране на учебния процес/стар УП

VII

15

 

2

32

ИТМОМ

Планиране и оптимизиране на учебния процес

VI

15

 

2

32

ИТМОМ

Управление на човешки
ресурси в училище

VI

15

 

2

32

ИТМОМ

Управление на проекти и участие в програми

VIII

15

 

2

32

ИТМОМ

Обзорни лекции информационни
технологии, математика и образователен мениджмънт

VIII

6

 


12

ИТМОМ

Избираема дисциплина

 

30

 

5

65

18

1. гл. ас. д-р Асен Христов Компютърна геометрия          2. гл. ас. д-р Асен Христов Математически основи на микроикономиката                 3. гл. ас. д-р Асен Христов Аналитична микроикономика 4. доц. Боян Златанов, гл. ас. д-р Христо Мелемов Приложение на тригонометричните функции в обучението по геометрия     

5. доц. Дойчин Бояджиев, ас. Илияна Чакърова

Приложение на линейното програмиране за решаване на практически задачи                                   

6. проф. д-р Асен Рахнев Компютърно счетоводство

ИТМОМ
МИИТ

Избираема дисциплина или практикум 1,2,5,6

ІІІ

30

 

3

63

63

20

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Стефка Анева, гл.ас.д-р Елена Тодорова, 

д-р Валя Арнаудова

ИТМОМ

Задължителноизбираема дисциплина №1 от тип Б, Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

V

30

 

2

62

62

21

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Стефка Анева,

д-р Валя Арнаудова

ИТМОМ

Задължителноизбираема дисциплина №1 от тип А Проектно-базирано обучение по математика, информатика и ИТ

30

 

2

62

62

22

проф. д-р Асен Рахнев,

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова,

д-р Валя Арнаудова

ИТМОМ

Задължителноизбираема дисциплина №2 от тип Б, Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

30

 

2

62

62

Доктори, извеждащи лекционни курсове

1

д-р Христо Мелемов

ИТМОМ
МИИТ

Алгебра

ІІІ

 

30

 

30

90

ИТМОМ

Училищен курс по анализ

V

30

 

 

60

2

д-р Валя Арнаудова

ИТМОМ
МИИТ

Информационни технологии

І

30

 

 

60

160

ИТМОМ
МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

20

 

 

40

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

V

20

 

 

40

ИТМОМ

АВИТО

VІІІ

10

 

 

20

Преподаватели след пенсия

1

проф. дмн Нако Начев

ИТМОМ

Училищен курс по алгебра

V

30

 

2

62

62

2

проф. дмн Васил Милушев

ИТМОМ

Методика на обучението по математика

30

 

2

62

62

Хонорувани преподаватели

1

Анатоли Карабов

ИТМОМ

Бази от данни

 

30

 

30

30

2

Гинка Хаджииванова

ИТМОМ
МИИТ

Спорт

І

 

30

 

30

64

ИТМОМ
МИИТ

Спорт

ІІ

 

30

4

34

3

Пенка Гунчева

ИТМОМ
МИИТ

Линейна алгебра

І

 

30

 

30

336

ИТМОМ
МИИТ

Математически анализ 1

І

 

30

 

30

ИТМОМ
МИИТ

Аналитична геометрия

ІІ

 

30

 

30

ИТМОМ
МИИТ

Математически анализ 2

ІІ

 

30

 

30

ИТМОМ

Методика на обучението по математика

 

15

 

15

ИТМОМ

Хоспитиране по математика

 

15

2

17

ИТМОМ

Текуща педагогическа практика

VІІ

 

23

2

25

ИТМОМ

Преддипломна педагогическа практика

VІІІ

 

33

6

39

Тур.-РО

Приложна математика

І

30

 

 

60

Тур.-ЗО
Марк.-ЗО

Приложна математика

І

15

 

 

30

Тур.-ЗО
Марк.-ЗО

Статистика

ІІІ

15

 

 

30

РЕШЕНИЕ 171: Доц. Шотлеков напомни, че Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2018 г. ще е на 30.03.2019 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ; в 14:20 ч. ще е общата снимка на студенти и преподаватели. Неофициалната част ще бъде в Основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург” от 18:30 ч. Поканват се всички преподаватели.  

РЕШЕНИЕ 172: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че за Пролетната конференция на СМБ има осигурен микробус на ПУ. Отпътуването за хотел Самоков, Боровец ще е в 11:00 ч. на 1 април 2019 г. (понеделник) от спирката на Ректората, а връщането ще е в 11:00 ч. на 5 април 2019 г. от хотел Самоков, Боровец. Командировани са 24 души и командировките вече са готови и са в Деканата. 

РЕШЕНИЕ 173: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от 1 /една/ година, считано от 03.08.2019 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ. 

РЕШЕНИЕ 174: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще е на 21.05.2019 г. от 10:00 ч. (регистрацията е от 9:00 ч.) в Дом на културата „Борис Христов“. 

РЕШЕНИЕ 175: Проф. Илиев информира членовете на ФС за това, че доц. д-р Анна Атанасова Малинова е отново ръководител на Проектно предложения за Факултетен проект.

РЕШЕНИЕ 176: ФС прие отчет за развитието на компютърните лаборатории за периода 02.2018 – 02.2019 година.

РЕШЕНИЕ 177: ФС прие годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2019  година.  

РЕШЕНИЕ 178: ФС прие: в срок до 14.05.2019 г. (сряда)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2019/2020 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма. 

РЕШЕНИЕ 179: ФС прие: в срок до 24.04.2019 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) разпределението на часовете към катедрата по специалности, редовно и задочно обучение, за учебната 2019/2020 година. В разпределението да бъдат включени дисциплините за 4. к. „Софтуерно инженерство“, редовно и 3. курс „Софтуерно инженерство”, задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 180: ФС прие: в срок до 09.04.2019 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Пролетния триместър на учебната 2018/2019 година, на следните имейли: nmileva@gmail.comgerry.koleva@fmi-plovdiv.org.  

РЕШЕНИЕ 181: ФС прие: в срок до 09.04.2019 г. (вторник) ръководителите на катедри да представят в Деканата на хартиен носител или да изпратят по електронната поща предложения за комисии (за предварителната и редовната кандидатстудентска кампания), както следва:

 1. За преглеждане на писмените работи за предварителни и редовни изпити по математика.
 2. За преглеждане на писмените работи за предварителни и редовни изпити по информатика.
 3. Списък на квесторите за месец Юни 2019 г.
 4. Списък на квесторите за месец Юли 2019 г.

РЕШЕНИЕ 182: ФС прие: в срок до 26.03.2019 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят корекции за евентуални грешки в разписанието за редовно обучение, Пролетен триместър на уч. 2018/2019 г.

РЕШЕНИЕ 183: Проф. Илиев направи следните съобщения във връзка с предстоящите избори за Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 21.05.2019 г.:

 • Кандидатури за Ректор се приемат до 15.04.2019 г. в деловодството на ПУ до проф. д-р Асен Рахнев, Председател на ОС с копие до Председателя на Контролния съвет на ПУ, проф. д-р Велизар Гочев;
 • Платформите (до 5 страници) се качват в сайта на ПУ до 25.04.2019 г.
 • Може да се кандидатира всеки хабилитиран преподавател.

РЕШЕНИЕ 184: Проф. Илиев запозна членовете на ФС с дебатираните въпроси на последното заседание на бюджетната комисия на 19.03.2019 г. и съобщи, че ФМИ е на първо място по положителен остатък и е от малкото факултети, които продължават да запазват тренда си нагоре; благодарение на това ще се вдигне ДТВ и се надява да се запази заплащането за точки „наука“.

РЕШЕНИЕ 185: ФС прие следното предложение от ДС за промяна на изискванията за „Гост преподавател“ във ФМИ: за последните 5 (пет) години кандидатът да има поне 500 точки „наука“, вместо 1000.

РЕШЕНИЕ 186: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 22.05.2019 г. от 13:00 ч., на което ще се приеме доклад по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 187: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ Мария Добринова Добрева на ½ щат на академичната длъжност „асистент” на трудов договор за срок от 4 (четири) години по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Компютърни технологии”, на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, считано от 01.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ 188: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилен­дарски” да назначи д-р Валя Спасова Арнаудова на ½ щат на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии за срок от 2 (две) години, считано от 01.04.2019 г., за нуждите на ПУ, Филиал –гр. Смолян.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ