Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2019 Протокол № 2 / 25.02.2019г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 25.02.2019г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 25.02.2019г.

Днес, 25.02.2019г. се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, доц. Хаджиколев, ас. Иванов, ас. Хоптериев,  гл. ас. Пашев,  гл. ас. Гафтанджиева

Отсъстващи:  няма

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Решения:

 1. По т.1, докторантите към катедрата представиха годишните си отчети.

 2. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мария Тодорова Христозова- Дочева, съгласно мнението на научните ръководители.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 3. По т. 1 КС прие докторантът Мария Тодорова Христозова- Дочева да бъде атестирана с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 4. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Денислав Иванов Лефтеров, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 5. По т. 1 КС прие докторантът Денислав Иванов Лефтеров да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 6. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Емил Ангелов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 7. По т. 1 КС прие докторантът Емил Ангелов Ангелов да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 8. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Милен Пламенов Близнаков, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 9. По т. 1 КС прие докторантът Милен Пламенов Близнаков да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 10. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Слави Станчев Глухов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 11. По т. 1 КС прие докторантът Слави Станчев Глухов да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 12. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Тони Пламенов Каравасилев, съгласно мнението на научните ръководители.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 13. По т. 1 КС прие докторантът Тони Пламенов Каравасилев да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 14. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мария Минева Жекова, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 15. По т. 1 КС прие докторантът Мария Минева Жекова да бъде атестирана с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 16. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Стоян Петев Атанасов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 17. По т. 1 КС прие докторантът Стоян Петев Атанасов да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 18. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 19. По т. 1 КС прие докторантът Неделчо Андонов Андонов да бъде атестиран с оценка Много добър 5 за третата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 20. По т. 1 КС прие докторантът Неделчо Андонов Андонов да бъде отчислен с право на защита считано от 01.03.2019 г.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 21. По т. 1 КС реши да промени темата на дисертационния труд на редовния докторант Мария Руменова Гачкова от „E-oбучение чрез игри” на „Игровизация на учебен курс в среда за е-обучение”.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 22. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мария Руменова Гачкова, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 23. По т. 1 КС прие докторантът Мария Руменова Гачкова да бъде атестирана с оценка Отличен 6 за третата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 24. По т. 1 КС прие докторантът Мария Руменова Гачкова да бъде отчислена с право на защита считано от 01.03.2019 г.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 25. По т. 1 КС реши да промени темата на дисертационния труд на редовния докторант Мартин Викторов Такев от „Обучение и оценяване чрез сътрудничество в среди за е-обучение” на Създаване, съпровождане и проследяване на интерактивни учебни дейности”.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 26. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мартин Викторов Такев, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 27. По т. 1 КС прие докторантът Мартин Викторов Такев да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за третата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 28. По т. 1 КС прие докторантът Мартин Викторов Такев да бъде отчислен с право на защита считано от 01.03.2019 г.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 29. По т. 1 КС реши да предложи на ФС да възстанови в докторантура Лиляна Иванова Русенова, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 21.02.2019 г. въз основа на подадена молба от докторанта.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 30. По т. 1 КС прие годишния отчет за четвъртата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Лиляна Иванова Русенова, съгласно мнението на научния ръководител.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 31. По т. 1 КС прие докторантът Лиляна Иванова Русенова да бъде атестирана с оценка Отличен 6 за четвъртата година от подготовката.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 32. По т. 1 КС прие докторантът Лиляна Иванова Русенова да бъде отчислена с право на защита считано от 01.03.2019 г.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 33. По т.1. КС прие индивидуалния план на редовния докторант Мирослав Трендафилов Трънков.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 34. По т.1. КС прие индивидуалния план на редовния докторант Костадин Георгиев Йотов.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 35. По т.1. КС прие индивидуалния план на редовния докторант Емил Тодоров Йончев.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 36. По т.1. КС прие индивидуалния план на редовния докторант Маргарита Василева Гочева.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 37. По т.1. КС прие индивидуалния план на редовния докторант Николай Георгиев Ханджийски.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 38. По т. 2. КС прие през 2018/19 учебна година да бъдат утвърдени следните хонорувани преподаватели:

 • Веселина Руменова Нанева  (бакалавър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по "Моделиране и управление на бизнес процеси". 
 • Иван Иванов Желев  (бакалавър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по "Програмиране в Интернет с PHP и MySQL"; 

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

  39. По т. 2, КС прие новите учебни програми на дисциплините:
 • Компютърна лингвистика” за специалност „Биоинформатика”, редовно обучение.
 • Информационна сигурност” за специалност „Биоинформатика”, редовно обучение.
 • Управление на софтуерни проекти” за специалност „Софтуерно инженерство”, редовно и задочно обучение.

    Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

 

 

25.02.2019г. 

 

Ръководител на катедра: ………………………….. 

                                           (доц. д-р Е. Сомова) 

 

 

Протоколирал: ……………………………………….

                             (гл. ас. д-р Г. Пашев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ