Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол № 118 / 13.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 118 / 13.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 118/13.03.2019
от катедрен съвет при катедра ПММ

 Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева (с право на съвещателен глас), проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: доц. д-р Веска Нончева (в отпуск), гл. ас. д-р Павлина Атанасова (в командировка)

Дневен ред:

  1. Предложения за обявяване на доцентури за нуждите на катедрата;
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 По точка 1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:
Да се обяви конкурс за доцент за нуждите на катедра ПММ със срок 3 месеца от публикуването в ДВ по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Числени методи с евентуален кандидат гл. ас. д-р Павлина Атанасова.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Катедра ПММ прие единодушно плана за избираема дисциплина „Топ алгоритми за data mining“ за специалност Биоинформатика, 3-ти курс на БФ.

 

13.03.2019 г.    Научен секретар: ……………………........................
  /гл. ас. д-р Д. Войникова/
   Ръководител катедра ПММ: ………………...............................
  /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ