Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол № 117 / 06.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 117 / 06.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 117/06.03.2019
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, докторант Стефани Панайотова, докторант Радослава Терзиева, докторант Тодор Костадинов
Отсъстващи: доц. д-р Веска Нончева (в отпуск)

Дневен ред:

 1. Годишни отчети и отчисляване на докторанти;
 2. Разглеждане на молбата на Филип Филипов за откриване на процедура за защита на дисертационен труд;
 3. Определяне на жури и дата за защита на дисертационния труд на Радка Колева;
 4. Предложения за обявяване на доцентури за нуждите на катедрата;
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1.1. Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова изрази мнение и препоръки за извършената работа през третата година от обучението (редовна форма) на докторант Радослава Сашкова Терзиева.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова за оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова да бъде отчислена Радослава Сашкова Терзиева с право на защита, считано от 01.03.2019 г.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.2. Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова изрази мнение и препоръки за извършената работа през първата година от обучението (редовна форма) на докторант Тодор Илиев Костадинов.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова за оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.3. Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова изрази мнение и препоръки за извършената работа през втората година от обучението (редовна форма) на докторант Красимира Брайкова Иванова.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова за оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.4. Научният ръководител гл. ас. д-р Павлина Атанасова изрази мнение и препоръки за извършената работа през първата година от обучението (редовна форма) на докторант Стефани Апостолова Панайотова.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научните ръководители 1. проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева; 2. гл. ас. д-р Павлина Атанасова за оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.5. Научният ръководител доц. д-р Дойчин Бояджиев изрази мнение и препоръки за извършената работа през третата година от обучението (редовна форма) на докторант Иван Петров Бъндев.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Дойчин Бояджиев за оценка Добър (4).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Дойчин Бояджиев да бъде отчислен Иван Петров Бъндев с право на защита, считано от 01.03.2019 г.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

            По точка 2:
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува откриване на процедура за защита на дисертационен труд във връзка с постъпила молба от Филип Филипов.

Катедра ПММ взе единодушно следните решения:

 1. Поради липса на справки за удовлетворение на Минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления от Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав на Република България и на Специфични изисквания на ФМИ при ПУ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, научната степен „доктор на науките“ и заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, катедрата не е в състояние да вземе решение за откриване на процедура за защита на дисертационен труд.
 2. КС предлага на ФС да вземе решение при бъдещо постъпване на молба за откриване на процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, научната степен „доктор на науките“ и заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, тя да бъде придружена със справки за удовлетворение на горепосочените изисквания.

                                      
            По точка 3: КС предлага за потенциални членове за научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Радка Паскова Колева:

 1. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 2. Доц. д-р Кирил Христов Коликов – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;
 3. Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 4. Проф. д-р Евгения Димитрова Попова – от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 5. Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Разград, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 6. (резервен член, външен) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от Технически университет - София, филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения;
 7. (резервен член, вътрешен) Доц. д-р Христина Николова Кулина – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

КС предлага на ФС да приеме 29 май 2019 г. (сряда) за потенциална дата за защита на дисертационния труд на докторант Радка Паскова Колева.

По точка 4:  Доц. Д. Бояджиев предложи да се отложи гласуването за предложения за обявяване на доцентури за нуждите на катедрата за катедрен съвет на 13.03.2019 г.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 5: нямa

06.03.2019 г.   Научен секретар:..........................................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
    Ръководител катедра ПММ:...................................
    /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ