Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол №2 / 29.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №2 / 29.01.2019 г.

Протокол № 2/29.01.2019

Днес, 29.01.2019 г. (вторник), от 12.00 ч. в 435 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстват: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Атанас Илчев.
С право на съвещателен глас присъстват: проф. д.м.н. Петко Пройнов.
Отсъстват: няма

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни. 

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1: Катедреният съвет утвърждава актуализираните учебни програми за обучение на студенти в бакалавърски програми, за които катедрата е отговорна, съгласно приложената таблица:


Специалност

Дисциплина

Курс, семестър

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ , редовно обучение
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ , редовно обучение, филиал Смолян

Математически анализ 1 

I, Б

Математически анализ 2

I, В

Диференциални уравнения

II, А

Дискретна математика

II, В

Комплексен анализ              

III, В

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, редовно обучение
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, редовно обучение, филиал Смолян

Математически анализ 1

I, Б

Математически анализ 2

I, В

Диференциални уравнения 

II, A

Дискретна математика

II, B

СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО, редовно обучение, задочно обучение

Дискретни структури

I, Б
I, B

Математически анализ        

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, редовно обучение, задочно обучение

Финансова математика

II, A
III, В
IV, Б

IV, Б

Инвестиции и инвестиционни техники

Анализ на инвестиционни проекти

Борсова и извънборсова търговия

 

Математически анализ 1

I, Б

БИЗНЕС МАТЕМАТИКА, редовно обучение

Математически анализ 2

II, A

Финансова математика

II, A

 

Дискретна математика в бизнеса

II, A 

 

Диференциални уравнения

II, Б

 

Инвестиции и инвестиционни техники

III, В

 

Анализ на инвестиоционни проекти

IV, Б

 

Борсова и извънборсова търговия

IV, Б

МАТЕМАТИКА, редовно обучение

Математически анализ 1

I, Б

Математически анализ 2

I, В

Математически анализ 3

II, А

Дискретна математика

II, A

Математически анализ 4

II, Б

Обикновени диференциални уравнения

II, В
III, А
III, Б

Комплексен анализ

Частни диференциални уравнения

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА, редовно обучение

Математически анализ 1

I, Б

Математически анализ 2

I, В

Математически анализ 3

II, А

Дискретна математика

II, A

Математически анализ 4

II, Б

Обикновени диференциални уравнения

II, В

Комплексен анализ

III, А

Уравнения на математическата физика

III, Б

ИНФОРМАТИКА, редовно обучение, задочно обучение

Математически анализ

I B

 

Модели на реални процеси

II A

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН, редовно обучение, задочно обучение

Приложна математика 1

II A

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направеното предложение беше прието единодушно.

По точка 2: На основание успешно издържан конкурс, обявен в ДВ, бр. 80/28.09.2018 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Математически анализ”, и съгласно чл. 14. (3) от ПРАСПУ област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма Математически анализ ръководителят на катедрата предложи да се гласуват следните предложения до Факултетния съвет на ФМИ:

  1. Пламена Иванова Марчева да бъде зачислена в редовна  докторантура към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма Математически анализ.
  2. Да утвърди за тема на дисертационния труд на Пламена Иванова Марчева Неподвижни точки и сходимост на итерационни методи за симултантна апроксимация на нули на полиноми”.
  3. Да утвърди за научни  ръководители на Пламена Иванова Марчева проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев.
  4. Да приеме индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Пламена Иванова Марчева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ към катедра „Математически анализ“; с научни ръководители проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев. 

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 3:Катедреният съвет одобрява предложението на ръководителя на катедрата, направено на основание чл. 17. от ЗРАСРБ и чл. 44. ал. (1) от Правилник за приложение на ЗРАСРБ в доклад до Декана на ФМИ при ПУ относно назначаването на магистър Атанас Василев Илчев на академичната длъжност „асистент“  в област на висшето образование        4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; Научна специалност):  Математически анализ към катедра “Математически анализ” на ФМИ при ПУ за срок от 2 (две) години, считано от 01.01.2019 г.

Гласували „за“ – 7 (не гласува ас. д-р Ат. Илчев), „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложението е прието.

 

29.01.2019г.
гр. Пловдив

 

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ