Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 32 / 22.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 32 / 22.01.2019 г.

Протокол № 32 / 22.01.2019 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, на 22.01.2019 г. (понеделник) от 13:30 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“ .

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев, ас. Хасан Гюлюстан.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Мариана Крушкова

 Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

По точка 1.

Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за зимния триместър на учебната 2018/2019 уч. г. Направиха се предложения за провеждане на занятия по по-долу изброените избираеми дисциплини. Обсъдиха се промени в учебните програми на дисциплините към катедрата.

Решения.

  1. Катедреният съвет гласува и предлага на ФС за утвърждаване следните избираеми дисциплини:

1) Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, на редовно и задочно обучение за всички специалности, с преподаватели доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;

2) Single Page приложения с Angular, на редовно обучение за всички специалности, с преподаватели доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов;

3) Агентни системи, на редовно обучение за всички специалности, с преподаватели доц. д-р Тодорка Терзиева, ас. Стефан Ставрев;

4) Платформена виртуализация, на редовно и задочно обучение за всички специалности, с преподаватели проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев;

5) Видеопродуциране, на редовно обучение за всички специалности проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Ангел Генков.

 

  1. Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да утвърди актуализирани учебни програми към катедрата по приложен списък за направления:
  • 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

 

По точка 2.

Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ бр. 80/28.09.2018 г. за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Софтуерни технологии”, и съгласно чл. 14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

1)      Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Светослав Колев Енчев за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.

2)      Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Светослав Колев Енчев – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

3)      Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Светослав Колев Енчев – „Дидактически технологии при обучение по спортни дейности за студенти”.

4)      Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАСПУ предлага на Факултетния съвет да утвърди индивидуалния учебен план на Светослав Колев Енчев за работата през трите години от подготовката по докторантурата.

 

По точка 3.

Катедреният съвет обсъди участието на членовете от катедрата в комисиите на факултета. КС гласува единодушно и предлага на ФС за утвърждаване следните предложения:

Решения

1)      Доц. д-р Тодорка Терзиева да бъде избрана за член на комисията по Наука към ФМИ.
2)      Гл. ас. д-р Христо Христов да бъде избран за член на комисията по Акредитация към ФМИ.

 Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

 22.01.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ