Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 31 / 13.11.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 31 / 13.11.2018 г.

Протокол № 31 / 13.11.2018 г. 

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 13.11.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.

Отсъстващи: проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Владимир Шкуртов

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ

По точка 1. Катедреният съвет обсъди разпределението на часовете за Б триместър - редовно обучение и реши, поради недостиг на преподаватели да предложи на ФС за утвърждаване следните хонорувани преподаватели:

 1. Тодор Йорданов Иванов, (бакалавър), студент в магистърска програма „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“, Фак. № 1801717009, за водене на лабораторни упражнения - 80 ч. по „Създаване на ГПИ (C#)“ с 1 курс, СТД, ivanov.todor1@gmail.com, 0882 76 24 41.
 2. Николай Атанасов Чочев, (бакалавър), студент в магистърска програма БИАЕ, Фак. № 1801427002, за водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация“ - 100 часа за всички специалности редовно обучение, тел. 0898807434.
 3. Детелина Сергеева Милкотева (магистър), редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, за водене на лабораторни упражнения по „Програмиране“ - 40 часа с 1 курс на спец. БИТ редовно обучение; тел. 0882424701, e-mail: detelina_milkoteva@abv.bg.
 4. Соня Кирилова Заимова (магистър), редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, за водене на лабораторни упражнения по „Програмиране“ - 80 часа с 1 курс на спец. БИТ, редовно обучение тел. 0897626897, 0884764709, e-mail: sonqz_23@abv.bg.

 

По точка 1. Доц д-р Терзиева представи подаденото заявление от магистър Хасан Шюкрю Гюлюстан за назначаване на академичната длъжност „асистент“ към катедрата. За изпълнение на задачите, свързани с обучението в бакалавърските програми, катедрата трябва да осигури повече от 2000 наднормени часове за учебната 2018/2019 год. Предложеният за асистент Хасан Гюлюстан работи като хоноруван преподaвател към ФМИ от 2016 год., като е и редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

В съответствие с Чл. 17 от ЗРАСРБ, Чл. 44 (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 55 (1) от ПРАСПУ, Катедреният съвет единодушно одобри предложението на доц. д-р Терзиева и прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди предложението да бъде назначен магистър Хасан Шюкрю Гюлюстан за академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Софтуерни технологии“ на ФМИ за срок от 2 (две) години на половин щат, считано от 01.12.2018 г.

 

По точка 2. от дневния ред доц. д-р Тодорка Терзиева постави на обсъждане конспектите за кандидат-докторантски изпит по направление 4.6. Информатика и компютърни науки и направление 1.3. Методика на обучението по информатика и ИТ.

След кратко обсъждане на конспектите членовете на катедрата единодушно взеха следните

Решения:

 1. Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
 2. Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Доц. д-р Терзиева постави на обсъждане съставите на комисиите за провеждане на кандидат-докторантски изпити по направление 4.6 и 1.3. Членовете на катедрата единодушно приеха следните

Решения:

 1. Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели: 
 2. Председател:              доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева
  Членове:                     1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
                                        
  2. проф. д-р Коста Андреев Гъров
                                         3. доц. д-р Евгения Ангелова
   

 3. Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели: 
  Председател:              проф. д-р Ангел Атанасов Голев
   

   

  Членове:                     1. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева                                       
                                         2. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
   

По точка 2. Катедреният съвет обсъди необходимостта от прием на докторанти за уч. 2019/2020 г.

 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик:

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра:

13.11.2018 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ