Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 66 / 20.02.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 66 / 20.02.2019

ПРОТОКОЛ №66/20.02.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20 февруари 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Уточняване дневния ред на ФС за 20.03.2019 г.
 2.  Институционална акредитация на ПУ „Паисий Хилендарски“ – от 25.02.2019 г. до 01.03.2019 г.
 3.  Промоция на ФМИ – 30.03.2019 г.
 4.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ за 20.03.2019 г.
1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Обявяване на конкурси за академичнидлъжности.
4) Отчети на факултетни комисии.
5) Хонорувани.
6) Разни.

 РЕШЕНИЕ 2: Във връзка с посещението на Акредитационната комисия на 01.03.2019 г. (петък) във ФМИ проф. Илиев напомни, че: трябва да се спазват учебните разписания, приемното време, да се подготви списък за специализиран софтуер (отг. Т. Чаушев), да се покажат новите зали – 6 на брой и двете лаборатории (отг. доц. Шотлеков), на 27.02.2019 г. (сряда) ще е срещата с фирмите (отг. доц. А. Малинова), 10 торбички за комисията (отг. Н. Милева).

РЕШЕНИЕ 3: Във връзка с предстоящата акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (за бакалаври и магистри) е необходимо да се изготви доклад за увеличаване на капацитета по информатика с 25%, срок до 20 май 2019 г. (отг. доц. Шотлеков).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: да се приемат актуализираните учебни програми от катедра „Софтуерни технологии“ и катедра „Приложна математика и моделиране“ на следващия ФС, на 20.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ 5: Проф. Илиев информира членовете на ДС, че:

 • на 11.03.2019 г. (понеделник) ще се проведе само Ректорски съвет;
 • на 21.05.2019 г. (вторник) ще е ОС на ПУ за избор на нов Ректор, което ще се проведе в Дом на културата „Борис Христов“ от 15:00 ч. Регистрацията ще започне от 9:00 ч. ;
 • на 10.04.2019 г., сряда от 13:00 ч. във 2. аула ще е Общото събрание на ФМИ, на което ще се проведе номиниране на:
  - хабилитирани преподаватели за участие в Академичния съвет на ПУ през следващия мандат;
  - хабилитиран преподавател за Председател на ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“;
  - хабилитиран преподавател за член на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“;
  - хабилитиран преподавател за Омбудсман на ПУ "Паисий Хилендарски";
  - хабилитиран преподавател за Председател на Контролния съвет на ПУ;
  - избор на нехабилитиран преподавател за участие в ОС на ПУ;
  - попълване състава на ФС с един хабилитиран преподавател.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението за номиниране на следните хабилитирани преподаватели за членове на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през следващия мандат: проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д.м.н. Манчо Христов Манев и проф. д-р Ангел Атанасов Голев.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: съставът на следните комисии да не се променя – комисия по протокола, мандатна комисия, комисия за явно гласуване, комисия за тайно гласуване.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следното предложение: доц. д-р Анна Атанасова Малинова да е отново ръководител на Проектно предложения за Факултетен проект.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: да се напомни, че за Пролетната конференция на СМБ има осигурен микробус на ПУ. Отпътуването за хотел Самоков, Боровец ще е в 11:00 ч. на 1 април 2019 г. (понеделник) от спирката на Ректората, а връщането ще е в 11:00 ч. на 5 април 2019 г. от хотел Самоков, Боровец.

РЕШЕНИЕ 10:  ДС прие: да се напомни на ФС, че Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2018 г. ще е на 30.03.2019 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще бъде Основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург” от 18:30 ч. Поканват се всички преподаватели. Във връзка с организацията на Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2018 г. се приеха задачите и отговорниците за тях.

РЕШЕНИЕ 11: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 13.03.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ 
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева 
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ