Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 Протокол № 2 -18/19    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 -18/19

П Р О Т О К О Л   № 2 -  18/19 

   Днес 25.01.2018г. (петък) от 14.00 часа се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, , доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, доц. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков,  гл.ас. д-р Магдалена Веселинова ,ас. Ася Тоскова,  доц. д-р Димчо Димов, проф. д-р Иван Ганчев, ас. Ирина Кръстева, ас. Борислав Тосков, ас. Пенчо Малинов, гл. ас. д-р Емил Дойчев, ас. Александър Петров, ас. Ирена Кехайова

Дневен ред:

1.    Докторанти;

2.    Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Във връзка с предложението на катедрата до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика.

Катедреният съвет гласува единодушно и предлага  на Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе решение за зачисляване в редовна докторантура следните кандидати, като избере предложените научни ръководители и утвърди предложените тема на дисертациите:

  1. Себиха Ахмедова Маданска - „Семантично моделиране на българското културно-историческо наследство“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов
  2. Михаела Михайлова Мишева - „Адаптиране на ViPS за прецизно земеделие“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов
  3. Кристиан Неделчев Милев - „Интелигентен персонален туристически екскурзовод“, научен ръководител доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
  4. Иван Димитров Вътов - „Персонални асистенти в системи за приобщаващо обучение“, научен ръководител доц. д-р Владимир Вълканов

 Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

25.01.2018 г.              

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ