Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 Протокол № 1 -18/19    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 -18/19

П Р О Т О К О Л   № 1 -  18/19 

 Днес 18.01.2018г. (петък) от 11:00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, , доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, доц. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков,  гл.ас. д-р Магдалена Веселинова ,ас. Ася Тоскова,  доц. д-р Димчо Димов, проф. д-р Иван Ганчев, ас. Ирина Кръстева

Отсъстваха:, ас. Борислав Тосков, ас. Пенчо Малинов, гл. ас. д-р Емил Дойчев, ас. Александър Петров, ас. Ирена Кехайова

Дневен ред:

 1.    Докторанти;

2.    Учебни;

3.    Разни.

По точка 1 от дневния ред:

 1. Проф. Стоянов предложи да бъде сменена темата на дисертационния труд на докторант Ася Тоскова. 

В тази връзка, Катедреният  съвет гласува единодушно и предлага на  Факултетния съвет:

Темата на дисертацията на редовен докторант Ася Тоскова  да бъде променена от: „Адаптиране на ВОП за учене през целия живот.“ на  „Модели за самообучение и учене в областта на роботиката”.

 2. Проф. Стоянов направи предложение за смяна на научния ръководител на редовен  докторант Мартин Георгиев Василев на основание чл. 21. ал. 3 от ПРАС на ПУ.

В тази връзка Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет:

 Научният ръководител доц. д-р Димчо Димов на редовен докторант Мартин Георгиев Василев да бъде сменен с доц. д-р Александър Пенев считано от 01.02.2019г.

 По т. 2 от дневния ред:

 

 1.   Катедреният съвет единодушно прие и предлага на Факултетния съвет следните избираеми дисциплини за трети триместър: 
  1. Ас. Ася Тоскова, „Роботика“ – за всички специалности редовно обучение. 
  2. Доц. Д. Димов, доц. А. Пенев „Системен анализ“ – за всички специалности задочно и редовно; 
  3. Доц. В. Вълканов, докторант Михаил Петров, „JavaScript в дълбочина“ – за всички специалности редовно 
  4. Доц. Г. Стоицов, студент Стефан Костадинов Тафков, „Информационна и комуникационна сигурност“ – за всички специалности редовно 2, 3 и 4 курс. 
  5. Доц. В. Вълканов, докторант Михаил Петров, “Програмиране на Oracle бази данни с Pl/SQL” – за всички специалности редовно обучение.

 Бяха гласувани единодушно и предложени на ФС актуализации на учебните програми за бакалаври:

 1. УП-СофтуерниТехнологии-IIIк-БИТ-задочно-2013
 2. УП-СофтуерниТехнологии-IIIк-БИТ-редовно-2013
 3. УП-СофтуерниТехнологии-IIк-СТД-задочно-2013
 4. УП-СофтуерниТехнологии-IIк-СТД-редовно-2013
 5. УчПрограма_СЕ_з-БД_2017
 6. УчПрограма_СЕ_з-ВСЕ_2017
 7. UchPro_BD-IIkBIT-r-2013
 8. UchPro_BD-IIkBIT-z-2013
 9. UchPro_BD-IIkInf-r-2013
 10. UchPro_BD-IIkInf-z-2013
 11. UchPro_BD-IIkSE-z-2017
 12. UchPro_BD-IIkSTD-r-2013
 13. UchPro_BD-IIkSTD-z-2013
 14. UchPro_BD-IIkSЕ-r-2017
 15. УП-ПрактикумООП_БД-IIк-Информатика-задочно-2019
 16. УП-ПрактикумООП_БД-IIк-Информатика-редовно-2019
 17. УП-ПрограмиранеJava-IIIк-БИТ-задочно-2019
 18. УП-ПрограмиранеJava-IIIк-БИТ-редовно-2019
 19. УП-ПрограмиранеJava-IIк-СТД-задочно-2019
 20. УП-ПрограмиранеJava-IIк-СТД-редовно-2019
 21. УП-ПрограмиранеJava-Iк-Информатика-задочно-2019
 22. УП-ПрограмиранеJava-Iк-Информатика-редовно-2019
 23. Уч.Програма_СЕ_з-ПрООП_БД_2019
 24. Уч.Програма_СЕ_р-ПрООП_БД_2019
 25. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_БИ-2018
 26. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_БИТ-2018
 27. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_БИТ-2018
 28. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_И-2018
 29. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_И-2018
 30. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_СИ-2018
 31. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_СИ-2018
 32. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_СТД-2018
 33. Уч.Програма-ЗД-КМК-Бакалаври_СТД-2018
 34. УП-ИзкуственИнтелект-IIIк-Информатика-задочно-2013
 35. УП-ИзкуственИнтелект-IIIк-Информатика-редовна-2013
 36. УП-ООП-IIк-Информатика-задочно-2014
 37. УП-ООП-IIк-Информатика-редовно-2014
 38. УчПрограма_СЕ_з-ИС_2017
 39. УчПрограма_СЕ_з-ООП1_2017
 40. УчПрограма_СЕ_р-ИС_2017
 41. УчПрограма_СЕ_р-ООП1_2017
 42. 3DModelling-IVkSTD-redovno-2019
 43. 3DModelling-IVkSTD-zadochno-2019
 44. AnalizIOptimizaciaNaSoftuerniPrilojenia-speckurs-redovno-2019
 45. GrafichniStandarti-OpenGL-speckurs-redovno-2019
 46. GrafikaIPrezentacii-IkBIT-redovno-2019
 47. GrafikaIPrezentacii-IkBIT-zadochno-2019
 48. KompiutarnaGrafika&GPI-IIkST-redovno-2019
 49. KompiutarnaGrafika&GPI-IIkST-zadochno-2019
 50. KompiutarnaGrafika-IIIkInf-redovno-2019
 51. KompiutarnaGrafika-IIIkInf-zadochno-2019
 52. KompiutarnaGrafikaIPrezentacii-IVkITMOM-redovno-2019
 53. KompiutarnaGrafikaIPrezentacii-IVkITMOM-Smolyan-redovno-2019
 54. KompiutarnaGrafikaIPrezentacii-IVkMIIT-redovno-2019
 55. KompiutarnaGrafikaIPrezentacii-IVkMIIT-Smolyan-redovno-2019
 56. KompiutarnaGrafikaIPrezentacii-IVkMI-redovno-2019
 57. MetodiNaTranslacia-IVkInf-redovno-2019
 58. MetodiNaTranslacia-IVkInf-zadochno-2019
 59. VideoAndAnimation-IIIkSTD-redovno-2019
 60. VideoAndAnimation-IIIkSTD-zadochno-2019

3. За осигуряване обучението на студентите в бакалавърските програми катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да утвърди следния хон. асистент:

Стефан Костадинов Тафков – 100 ч.

 По точка 3 от дневния ред:

 1.  Бяха обсъдени индивидуалните научни отчети за 2018 г.
 2.  Беше обсъдена възможността за подаване на документи за регистъра НАЦИД.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

18.01.2018 г.              

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ