Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол № 116 / 24.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 116 / 24.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 116/24.01.2019
от разширен катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, проф. д-р Михаил Димов Тодоров, проф. д-р Евгения Димитрова Попова, доц. дмн Иванка Миткова Желева, проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева, доц. д-р Кирил Христов Коликов
Отсъстващи: доц. д-р Веска Нончева (отпуск),  гл. ас. д-р Десислава Войникова (командировка)

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на РАДКА ПАСКОВА КОЛЕВА, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране“ на тема „Изследване на максималните неточности на косвено измеряеми величини и приложения
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:
Като нулева точка по предложение на доц. Д. Бояджиев съветът избра единодушно за протоколчик гл. ас. д-р Павлина Атанасова, поради отсъствието на титулярния секретар на катедрата.
По точка 1: Доц. Д. Бояджиев представи гостите от разширения състав на КС, историята, свързана със зачисляването на докторантката и даде думата на Радка Колева да представи своята работа.
В процеса на обсъждане на работата и презентацията участие взеха:

 • проф. дмн Снежана Христова с критични бележки, въпроси и коментар по изложението;
 • проф. д-р Евгения Попова с изказване по тематиката на работата и препоръки към оформянето;
 • доц. дмн Иванка Желева с коментар за практическата приложимост на разработката;
 • проф. д-р Михаил Тодоров с въпрос за авторския принос на докторантката;
 • доц. д-р Кирил Коликов със съвет докторантката явно да изтъкне новите моменти в предлаганата работа и практическата им приложимост;
 • проф. дмн Снежана Гочева-Илиева с мнение за качеството на разработката и оформлението и.

Доц. Бояджиев обобщи направените мнения и препоръки и предложи да се прекратят обсъжданията. Предложението се прие единодушно.
1.1 Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното решение: Предлаганият дисертационен труд, след като се направят необходимите корекции, е готов за защита пред научно жури.
Гласували „за“ – 11, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
1.2 Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното решение: КС предлага в състава на научното жури за защитата на  дисертационния труд следните членове: Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев и доц. д-р Кирил Христов Коликов – вътрешни и проф. д-р Михаил Димов Тодоров, проф. д-р Евгения Димитрова Попова, доц. дмн Иванка Миткова Желева – външни и резервни членове доц. д-р Христина Николова Кулина – вътрешен, доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – външен.
Гласували „за“ – 11, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
1.3 Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното решение: Датата за заключителното заседание на научното жури да е 28 март 2019 г.
Гласували „за“ – 11, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
 По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното решение:
2.1. Да се предложи на ФС да утвърди следните краткосрочни курсове с присъждане на класификационни кредити към Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова:

 1. "Дизайн и изготвяне на сертификати и грамоти"
 2. "Създаване на постер с Adobe Spark"
 3. "G Suite за образованието"

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 11, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.  
Поради изчерпване на дневния ред доц. Д. Бояджиев закри съвета. 


24.01.2019 г.

Протоколчик: ……………………
/гл. ас. д-р П. Атанасова/

 

Ръководител катедра ПММ: ………………
 /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ