Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2019 Протокол № 1 / 25.01.2019г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 25.01.2019г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 25.01.2019г.

Днес, 25.01.2019г. се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: доц. Сомова,  доц. Касъклиев, доц. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев,  гл. ас. Пашев, гл. ас. Гафтанджиева

Отсъстващи:  проф. Тотков, доц. Хаджиколева, доц. Хаджиколев
Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни програми.
 3. Избираеми дисциплини.
 4. Разни.

Решения:
1. По т. 1. бяха обсъдени и приети темите на дисертационните трудове и научните ръководители на новите докторанти към катедрата.

 • за редовния докторант Мирослав Трендафилов Трънков тема на дисертационния труд „Моделиране на невронни мрежи за анализ на финансови данни“ и научен ръководител доц. д-р Емил Хаджиколев;
 • за редовния докторант Костадин Георгиев Йотов тема на дисертационния труд „Моделиране на невро-кибернетична система за прогнозиране на потреблението на електрическата енергия“ и научен ръководител доц. д-р Емил Хаджиколев;
 • за редовния докторант Емил Тодоров Йончев тема на дисертационния труд Модел и система за електронно обучение, базирани на педагогически патерни и научен ръководител доц. д-р Станка Хаджиколева;
 • за редовния докторант Маргарита Василева Гочева тема на дисертационния труд Мобилни образователни игри за деца в предучилищна възраст и начален училищен етап и научни ръководители доц. д-р Елена Сомова и доц. д-р Николай Касъклиев;
 • за редовния докторант Николай Георгиев Ханджийски тема на дисертационния труд Парсер за строеж на конкретни синтактични дървета чрез контекстно-свободни граматики и научен ръководител доц. д-р Елена Сомова.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т.2. КС разгледа и прие актуализирани учебни програми за всички бакалавърски специалности на ФМИ в редовна и задочна форма на обучение, които се водят от катедра „Компютърна информатика“.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 3. КС прие следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2018/2019 година:

 • "Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери", с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
 • „Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи““, с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и проф. д-р Даниела Орозова, за задочно обучение, за всички специалности;
 • “Графичен дизайн с Photoshop”, с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и докторант Мария Жекова, за задочно обучение, за всички специалности;
 • "Уеб програмиране с JavaScript и jQuery" с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и ас. Юри Хоптериев, за редовно обучение, за всички специалности;
 • „Моделиране на ERP системи за управление на предприятия“  с преподаватели проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Георги Палешников, за задочно обучение, за всички специалности;
 • „Икономическа политика на България и света” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т.4. КС прие през 2018/19 учебна година да бъдат утвърдени следните хонорувани преподаватели:

 • Благовест Атанасов Пижев  (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по "Въведение в облачните технологии";
 • Емил Тодоров Йончев (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по "Въведение в облачните технологии".

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0


25.01.2019г. 

Ръководител на катедра: ………………………….. ..
                                              (доц. д-р Е. Сомова) 

 

Протоколирал: ……………………………………….
                             (гл. ас. д-р Г. Пашев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ