Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2018/2019 Учебна година Протокол № 4 / 23.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 23.01.2019 г.

Протокол № 4 – 2018/2019

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 23.01.2019 г.

Днес, 23.01.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова,  проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова,  гл. ас. д-р Мария Василева, гл. ас. д-р Мая Стоева, ас. Веселин Кюркчиев, ас. Георги Спасов.
Отсъстващи: ас. Виктор Матански, ас. Павел Кюркчиев, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Николай Павлов, доц. д-р Анна Малинова

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни
  2. Докторанти.
  3. Разни.

По втора точка от дневния ред

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ, бр. 80/28.09.2018 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Компютърни технологии”, и съгласно чл. 14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Симеон Деков Монов за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Симеон Деков Монов – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.
  3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Симеон Деков Монов  – „Генериране на тестове за автоматично изпитване и оценяване”.
  4. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Симеон Деков Монов за работата му през периода на подготовката по докторантурата.

РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба от докторант Анатоли Веселинов Карабов и положителна оценка на научните ръководители, съгласно чл. 33 от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Анатоли Веселинов Карабов (задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, отчислен с право на защита, считано от 24.01.2018 г.) на тема: „Методика за разработване на адаптивно електронно учебно съдържание”, с научни ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба от докторант Георги Илийчев Илиев и положителна оценка на научните ръководители, съгласно чл. 33 от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Георги Илийчев Илиев (задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, отчислен с право на защита, считано от 01.03.2018 г.) на тема: „Мобилни приложни системи и услуги”, с научни ръководители проф. д-р Ангел Голев и проф. д-р Николай Кюркчиев, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

23.01.2019 г.                                                       Протоколчик:  /п/
гр. Пловдив                                                         /доц. д-р Т. Глушкова/


Ръководител катедра: /п/
/доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ