Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол № 1 / 16.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 16.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 16.01.2019 г.

Днес, 16.01.2019 г. (сряда), се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Участвали: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова, ас. Атанас Илчев

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

По точка 1. В съответствие с чл. 14. (1) и чл. 16. от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 19. (1) и чл. 23. от ПРАСПУ катедреният съвет прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

 1. Да се проведе изпит за докторантски минимум за следните докторанти:
  • Ива Тодорова Йончева-Найденова
  • Екатерина Борисова Мадамлиева
 2. Изпитът да се проведе на 28.02.2019 г. от 9.30 ч. в 441 с.з. на ФМИ.
 3. За провеждане на изпита да се назначи комисия в състав:
  • доц. д-р Боян Златанов – председател;
  • проф. д-р Андрей Захариев – член;
  • доц. д-р Атанаска Георгиева – член.
 4. Катедреният съвет одобри конспектите за провеждането на докторантски минимум от индивидуалния план на:
  • Ива Тодорова Йончева-Найденова  редовен докторант в катедра „Математически анализ“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализс научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.
  • Екатерина Борисова Мадамлиеваредовен докторант към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма Диференциални уравнения, с научни ръководители проф. д-р Андрей Иванов Захариев и проф. д-р Михаил Константинов (Университет по архитектура, строителство и геодезия).

По точка 2.
2.1. Постъпило е писмо от проф. д-р Михаил Константинов, в което заявява, че поради високата си служебна ангажираност няма възможност да изпълнява функциите си на научен ръководител на редовния докторант Екатерина Мадамлиева. Във връзка с това Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да гласува като научен ръководител на докторанта Екатерина Мадамлиева да остане само проф. д-р Андрей Иванов Захариев. 
2.2. КС единодушно утвърди следните избираеми дисциплини през В триместър на 2018/2019 уч. год. за студенти от ФМИ на ПУ: 

 

Избираема дисциплина

 

Преподавател

 

Форма на обучение

 

Специалности

Итерационни методи за корени на полиноми

проф. д.м.н. П. Пройнов             гл. ас. д-р С. Чолаков

Редовна

Всички

Алгебрични компютърни системи

доц. д-р Б. Златанов

Редовна, Задочна

Всички

Приложен функционален анализ

проф. д.м.н. С. Костадинов проф. д-р А. Захариев            доц. д-р А. Георгиева

Редовна, Задочна

Всички

Математически основи на автоматизираното управление

доц. д-р Г. Костадинов

Редовна, Задочна

Всички

16.01.2019 г.
гр. Пловдив

 

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА
Протоколчик
Членове на катедра „Математически анализ“:
1. .................................................
    / проф. д-р Андрей Захариев - ръководител катедра/
 
2. .................................................
     / доц. д-р Боян Златанов /
3. .................................................                                                   6. ..................................................
    /доц. д-р Христо Кискинов/                                                          /гл. ас. д-р Слав Чолаков/          
4. .................................................                                                   7. ..................................................
   /доц. д-р Атанаска Георгиева/                                                       /гл. ас. д-р Милена Петкова/   
5. .................................................                                                   8. ..................................................
   /доц. д-р Теменужка Пенева/                                                            /ас. Атанас Илчев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ