Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 8 / 26.11.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 26.11.2018 г.

Протокол № 8/26.11.2018

Днес, 26.11.2018 г. /понеделник/, се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Участвали: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова

Дневен ред: 

  1. Докторанти.
  2. Учебни.
  3. Разни.

По точка 1. КС предлага на ФС да утвърди за 2019/2020 учебна година:

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения с научен ръководител проф. д-р Андрей Иванов Захариев;

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева;

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ с научен ръководител проф. дмн Петко Димитров Пройнов;

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ с научен ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

По точка 2.

Съгласно разпределението на часовете в катедрата Катедреният съвет  предлага на Факултетния съвет да утвърди за хоноруван преподавател

1. гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – 170 часа упражнения за дисциплини: „Анализ на инвестиционни проекти“, Б триместър, 4 курс редовно обучение и „Инвестиции и инвестиционни техники”, В триместър, 3 курс редовно обучение, спец. Бизнес Математика.

Адрес: с. Войводиново, бул. „Христо Ботев” № 58; GSM: 0887261474

e-mail: szlatev@uni-plovdiv.bg.

 

По точка 3. Няма.

 

26.11.2018 г.

гр. Пловдив

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Ръководител на катедра „Математически анализ“ 

 

Подпис:

ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик 

Членове на катедра „Математически анализ“:

1. .................................................

    / проф. д-р Андрей Захариев - ръководител катедра/ 

2. .................................................                                                    5. .................................................

     / доц. д-р Боян Златанов /                                                            /доц. д-р Теменужка Пенева/

 

3. .................................................                                                    6. ..................................................

    /доц. д-р Христо Кискинов/                                                            /гл. ас. д-р Слав Чолаков/

 

4. .................................................                                                  

   /доц. д-р Атанаска Георгиева/                                                   7. ................................................. 

                                                                                                              /гл. ас. д-р Милена Петкова/    

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ