Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 7 / 02.11.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 02.11.2018 г.

Протокол № 7/02.11.2018

Днес, 02.11.2018 г. (петък), от 11.00 ч. в 431 к.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.

С право на съвещателен глас присъстват: проф. д.м.н. Петко Пройнов, Ива Найденова – редовен докторант.

Отсъстват: няма

 

Приет бе следният дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за ОНС "Доктор".
 2. Учебни.
 3. Разни.  

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно. 

По точка 1: Проф. д-р А. Захариев даде думата на Атанас Василев Илчев – редовен докторант към катедра „Математически анализ“, за да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Върху някои класове циклични оператори с двойки точки на най-добро приближение“.

Атанас Илчев направи презентация на проекта за дисертационния си труд.

Изказвания:

Доц. д-р Боян Златанов като научен ръководител отбеляза, че Атанас Илчев изключително бързо е навлязъл в двете тематики на дисертацията – геометрия на банаховите пространства и оценка на грешката за точки на най-добро приближение за циклични изображения при използване на редици от последователни приближения в равномерно изпъкнали банахови пространства, както и изследване за съществуване и единственост на неподвижни точки и точки на най-добро приближение в модуларни функционални пространства. Доц. Златанов обясни, че през последните десет години втората тематика се развива много бурно и изследванията в тази област продължават, а първата тематика е нова и е започнала развитието си през 2015 година.

Проф. дмн Петко Пройнов отбеляза, че докторантът е направил много добро представяне на проекта за дисертационен труд, което показва изключително добро познаване на тематиката. Според проф. Пройнов дисертационният труд е добре структуриран, удовлетворява във всяко отношение изискванията за защита пред научно жури и дори ги надхвърля.

Проф. д-р Андрей Захариев се присъедини към становището на проф. Пройнов. Той отбеляза също, че получените резултати са публикувани и докладвани на престижни научни форуми и предлага дисертационният труд да бъде допуснат до защита пред научно жури.

Доц. д-р Христо Кискинов направи препоръки по техническото оформление на презентацията на дисертационния труд. Според него в презентацията трябва да се наблегне на приносите, които са безспорни. Те трябва да бъдат ясно отделени. Много ясно да се откроят новите резултати и какво точно подобряват те.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд катедреният съвет прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие представеният от Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ дисертационен труд на тема “Върху някои класове циклични оператори с двойки точки на най-добро приближение“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.
 2. Катедреният съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ”:

Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Доц. д-р Първан Евтимов Първанов – от ФМИ при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

 

 1. Проф. д-р Ангел Ангелов Дишлиев– от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;

 

 1. Доц. д-р Галина Славчева Борисова – от ФМИ при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 1. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;
 2. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

 1. (резервен външен член) Доц. д-р Владимир Димитров Бабев – от ФМИ при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; област на висше образование      4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 2. (резервен вътрешен член) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.
 3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде на 17.01.2019 г.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2:

2.1 Съгласно разпределението на часовете в катедрата Катедреният съвет  предлага на Факултетния съвет да утвърди за хоноруван преподавател

 1. Ива Тодорова Найденова (редовен докторант) – 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Приложна математика 1“, специалност СТД, 2 курс, редовно обучение; 10 часа за изпитване на студенти.  

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

2.2 По предложение и съгласно становище на научния ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева КС гласува Ренато Николла (редовен докторант към катедра „Математически анализ”, прекъснал докторантурата си от 01.11.2017 до 01.11.2018, поради заминаване в чужбина съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ) да бъде отчислен по чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

2.3 Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с постъпилите предложения за избираеми дисциплини за зимен Б триместър на уч. 2018/2019 г.

КС единодушно реши: Предлага на ФС да утвърди следните избираеми дисциплини за студенти от ФМИ, редовно и задочно обучение, през Б триместър на уч. 2018/2019 г:

 

 

Избираема дисциплина

 

Преподавател

Форма на обучение

 

Специалности

Линейни оператори във функционални пространства

проф. дмн Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев,

доц. д-р Атанаска Георгиева

редовна

БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M

Оптимално управление

доц. д-р Георги  Костадинов

редовна и            задочна

Всички курсове и специалности

Въведение в теоретичната информатика

доц. д-р Христо Кискинов

редовна и задочна

СТД и БИТ

 

По точка 3: Професор Захариев напомни на членовете на катедрата:

 1. Във връзка с подаването на информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ, в срок до 05.11.2018г. всички щатни преподаватели трябва да актуализират изискуемата информация (лични данни, преподавателски часове - годишен норматив и реална аудиторна заетост, както и специалностите, на които води часове всеки преподавател) за учебната 2018/2019 година;
 2. Да осигурят присъствието си на предстоящия семинар на ФМИ в периода 28-30.11.2018г. като за тази цел в дните на семинара преместят часовете си в удобно за тях и студентите време и обявят промяната в Деканата на ФМИ.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит. 

02.11.2018г.

гр. Пловдив

 

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Ръководител на катедра „Математически анализ“ 

 

 

Подпис:

ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ