Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 62 / 12.12.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 62 / 12.12.2018

ПРОТОКОЛ №62 /12.12.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 12 декември 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.
ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС за 12.12.2018 г.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:
0)  Поздравление за отлично представяне на отбора на ФМИ във ІI-ро Национално състезание по медиация за студентистудентите от ФМИ са удостоени с две първи и една втора награда. Първо място за медиатор получи Таня Шишкова. С първо място за отбор бяха наградени Самир Кафеджиев, Данило Неделев и Таня Шишкова. С второ място за екип адвокат/клиент бяха отличени Самир Кафеджиев и Данило Неделев.

1)   Учебни.

 • Утвърждаване на избираеми за ОКС „Магистър”; (АМ)
 • утвърждаване на учебни програми за квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – общо ……;
 • актуализирани учебни програми – в срок до 21.01.2019 г. да се предадат в Деканата.

2)   Докторанти.

 • прекъсване на докторантура – Веселина Карапеева;
 • утвърждаване на комисията по английски език за кандидат-докторанти, изисквания;
 • заявка за прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.;
 • научно жури и дата за защита – Ангел Ангелов.                                           

3)   Хонорувани.

 • преподаватели и ментори.

4)   Разни.

 • Предложения от Факултетна комисия по наука:(БЗ)

а) критерии за класиране във връзка с Постановление №90 на МС за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ;
б)  относно Проекта за изменение на Правилника за ЗРАСРБ;

 • Приемно време за Зимен триместър – в срок до 07.01.2019 г.;
 • Теми за новоизбраните докторанти – на януарския ФС, 2019 г.;
 • Избираеми дисциплини за бакалаври, Пролетен триместър – ще се гласуват на януарския ФС, 2019;
 • Прием за 2019/2020 г. – същия като за 2018/2019 г., но за МИИТ – 30 души;
 • Весели Коледни и Новогодишни празници.
 • Избор на асистенти – Ирина Кръстева, Атанас Илчев.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение от Факултетната комисия по наука: Факултетът по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ взема отношение по минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности по професионални направления 4.5 и 4.6.
Подкрепяме становището на Факултета по математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Подкрепяме отпадането на делението на брой съавтори на научна публикация.
Предлагаме:

 •  Да се уточни какво се има предвид като понятие световноизвестни бази от данни с научна информация.
 •  Преформулиране на показател 3. Да стане

3а) Хабилитационен труд – монография, или
3б) научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация.

 •  Да отпаднат четирите квартила (Q1, Q2, Q3, и Q4) в точки 4 и 7.
 •  По група от показатели В и Г показатели 4 и 7 да се променят:
 • Публикация в научни издания, монографии и колективни томове, реферирани и индексирани, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация да се точкуват с 20 точки
 • Добавя се още един показател в групи В и Г:
  Публикация в научни издания, монографии и колективни томове да се точкуват с 5 точки
 •  По група от показатели Д показател 11 се променят на:
 • Цитирания в научни издания, монографии и колективни томове, реферирани и индексирани, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация да се точкуват с 2* точки
 • Добавя се още един показател в група Д:
  Цитирания в научни издания, монографии, дисертации и колективни томове да се точкуват с 1* точки.

При изчисляване на приноса на цитатите за професионални направления 4.5. и 4.6. да се умножават с еднакъв коефициент 3.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение от Факултетната комисия по наука: във връзка с Постановление № 90 на МС за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации Комисията по наука предлага докторантите, които заявят да участват в конкурса да бъдат класирани по Научни публикации, авторство на монографии и книги, доклади на конференции и участия в проекти според точките, които се използват при определяне на ДТВ наука във ФМИ при ПУ. Общият размер на отпуснатите пари за стипендии (13 000 лева) на ФМИ се разделя между всички участници, претеглени съобразно точките с които докторантът участва в конкурса.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие ФС прие: в срок до 07.01.2019 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.com, gerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: на януарския ФС, 2019 г. да се гласуват избираемите за Пролетния триместър на учебната 2018/19 г., редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: за следващата 2019/2020 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“; приемът ще е както за учебната 2018/2019 година, само за спец. МИИТ ще е 30 души, а не 15.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: да се предложи за гласуване на ФС назначаването на Атанас Василев Илчев на академичната длъжност “асистент” на пълен щат за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра “Математически анализ” на Факултета по математика и информатика, считано от 01.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: да се предложи за гласуване на ФС назначаването на Ирина Красимирова Кръстева на академичната длъжност “асистент” на пълен щат за срок от 4 (четири) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика, считано от 01.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 30 януари 2019 г. (сряда) от 13:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ