Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 61 / 05.12.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 61 / 05.12.2018

ПРОТОКОЛ №61 / 05.12.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 05 декември 2018 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Боян Златанов.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Уточняване дневния ред на ФС за 12.12.2018 г.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ за 12.12.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Хонорувани.
4. Разни.
5. Избор на асистент.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на избираемите дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2018/189 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 21.01.2019 г. да се предадат в Деканата актуализираните учебни програми за дисциплините от всички специалности (актуализират се по катедри учебните програми, поне в частта Литература да има източници от 2015 насам).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следните предложени от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

  • Дигитална мултимедийна визуализация на учебно съдържание по чуждоезиково обучение;
  • Групова и екипна работа – различната мотивация на учениците и децата;
  • Иновативни методи при управление и развитие на човешките ресурси в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Проектно-базирано обучение - новата перспектива;
  • Интерактивни методи на преподаване.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие и предлага за утвържзаване от ФСна следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2017/2018 година:
Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.
Членове: 1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
2. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.
Дата на изпита по английски език: 22.01.2019 г. от 9:00 ч. в 7-ма  и 10-та семинарна зала, Ректорат.

РЕШЕНИЕ 6: ДС приепредложените от катедрените съвети докторантури (22 редовни и 7 задочни) за прием на докторанти през учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 12.12.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ