Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 59 / 07.11.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 59 / 07.11.2018

ПРОТОКОЛ №59/07.11.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 07 ноември 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Боян Златанов.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Уточняване дневния ред на ФС за 14.11.2018 г.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ за 14.11.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Учебни. 
2. Докторанти.
3. Отчети на Факултетни комисии.
4. Научни. 
5. Хонорувани.
6. Разни.
7. Избор на асистент.
 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на 25 избираеми дисциплини за редовно обучение; 22 избираеми дисциплини за задочно обучение и 2 факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година. 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 20.11.2018 г. (вторник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2018/19 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение от Деканския съвет: Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране” да бъде освободена от такса по процедурата за защита, поради натрупаните обстоятелства и нейното повторно зачисляване в докторантура на 13.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ да бъде прекратена докторантурата на Ренато Николла, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева, считано от 01.11.2018 г., поради системно неизпълнение на задълженията по индивидуалния учебен план. 

РЕШЕНИЕ 6: ДС приепредложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ да бъде прекратена докторантурата на Иван Владимиров Марков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, докторска програма Информатика с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, считано от 01.11.2018 г., поради системно неизпълнение на задълженията по индивидуалния учебен план. 

РЕШЕНИЕ 7:ДСприе: да се изплати първата еднократна допълнителна стипендия в размер на 1000 лв. (хиляда лева) на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ”.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: в срок до 30 ноември 2018 г. катедрените съвети ще трябва да приемат заявките за прием на докторанти за учебната 2019/2020 г., които ще се гласуват на следващия ФС на 12.12.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 14.11.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ 
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева 
Протоколчик 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ