Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 56 / 03.10.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 56 / 03.10.2018

ПРОТОКОЛ №56/03.10.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 03 октомври 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Уточняване дневния ред на ФС за 10.10.2018 г.
  2.  Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ за 10.10.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Отчет на Факултетната комисия по наука.
4. Хонорувани.
5. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
6. Разни.
7. Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: в срок до 6.11.2017 г. (понеделник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 31.10.2018 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2018/2019 година) в 2 екз.

РЕШЕНИЕ 4: Във връзка с приема за учебната 2018/2019 година проф. Илиев направи следното съобщение: изпълнението е над 100 % в направление 4.6. Информатика и компютърни науки, редовно и задочно обучение; в направление 4.5. Математика приемът е 14, като 10 БМ и 4М; в направление 1.3. Педагогика на обучението по … приемът също е над 100 %, като за МИИТ приемът е двоен; за магистърските програми и квалификациите във ФМИ тази година е най-добро постижение – 204 са записаните до този момент магистри.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: доц. Златанов да запознае членовете на ФС с новите промени при формиране на аудиторните часове: при численост на курса под 7 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва: лекции, упражнения, лабораторни, семинарни и практически занятия: за 7 студенти – на 100%, за 6 студенти – на 90%, за 5 студенти – на 80%, за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %.При численост на поток под 10 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва: лекции: за 10 студенти – на 100%, за 9 студенти – на 90%, за 8 студенти – на 80%, за 7 студенти – на 70%, за 6 студенти – на 60% за 5 и по-малък брой студенти – на 50 %; семинарни и практически занятия: за 7 студенти – на 100%, за 6 студенти – на 90%, за 5 студенти – на 80%, за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: във връзка с класирането за местата по държавна поръчка за магистърски програми с прием 2018/2019 година да се назначи комисия в състав:
Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев– Декан на ФМИ.
Членове:
1.  доц. д-р Анна Атанасова Малинова – Зам.-декан на ФМИ;
2.  доц. д-р Боян Георгиев Златанов – Зам.-декан на ФМИ;
3.  Константина Панкова Иванова – инспектор в отдел „Учебен“
4.  Нели Николова Тодорова – инспектор в отдел „Учебен“.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: комисията да проведе класирането на 10.10.2018 г. (сряда) в 345 каб., Нова сграда на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 10.10.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

Вярно с оригинала: /Надя Милева/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ