Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2018/2019 Учебна година Протокол № 2 – 2018/2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 – 2018/2019 г.

Протокол № 2 – 2018/2019

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2.11.2018 г.

Днес, 02.101.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова,  проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Асен Рахнев,  доц. д-р Николай Павлов,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д‑р Мая Стоева, aс. Георги Спасов, ас. Веселин Кюркчиев, ас. Виктор Матански и ас. Павел Кюркчиев.
Отсъстващи: гл. ас. д-р Мария Василева
Приет бе следният дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2. Учебни.
 3. Разни

По първа точка:
РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласно чл. 37. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

Катедреният съвет, съгласно чл. 37. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прие, че представеният от докторант Веселин Николаев Кюркчиев дисертационен труд на тема Инструменти за адаптивно електронно обучение“ е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма Информатика.
По трета точка:

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, въз основа на постъпило Заявление от Хасан Шюкрю Гюлюстан, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, предлага да бъде прекъснато обучението на докторанта по семейни причини за срок от една година, считано от 01.11.2018 г.
 2. Катедреният съвет, съгласно чл. 20. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага да бъде сменена темата на дисертационния труд на Георги Димчев Спасов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”. Темата „Разпределени потребителски приложения” да се промени на темата „Разпределени потребителски приложения за оценка качеството на софтуер”.
 3. Приема актуализирания конспект за провеждане на кандидат-докторантския изпит по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма Информатика.
 4. Предлага комисия да кандидат-докторантския изпит в състав:

  Проф. д-р Антон Илиев- Председател
  Членове:
  Проф. д-р Асен Рахнев
  Доц. д-р Евгения Ангелова
  Доц. д-р Анна Малинова
  Доц. д-р Николай Павлов
  Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

02.11.2018 г.
гр. Пловдив
  Протоколчик:
/доц. д-р Т. Глушкова/
     
Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/
   
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ