Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2018 Протокол № 115/13.11.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 115/13.11.2018

ПРОТОКОЛ № 115/13.11.2018
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: доц. д-р Веска Нончева (отпуск),  гл. ас. д-р Павлина Атанасова (болнични)

Дневен ред:

1. Обсъждане на предложение за непрекъсване на трудов договор на член на катедрата.
2. Обсъждане на постъпили рецензии за учебно помагало „Записки по вероятности и статистика за информатици“, с автори проф. д.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов за студентите от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
3. Докторанти.
4. Одобряване на съвместно сътрудничество.
5. Предложение за издаване на учебник и избор на рецензенти.
6. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да не се прекратява трудовия договор на проф. д.н. Снежана Христова, считано от 02.02.2019 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното:

Катедра ПММ приема постъпилите рецинзии за учебно помагало „Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов за студентите от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и ги предлага на вниманието на ФС.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 По точка 3: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласуват следните решения:

            3.1. Приема годишния отчет на Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата, с оценка ОТЛИЧЕН.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

            3.2. Предлага на ФС да ОТЧИСЛИ С ПРАВО НА ЗАЩИТА Радка Паскова Колева, считано от 15 ноември 2018 г.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

            3.3. Подкрепя молбата на Иван Петров Бъндев за възстановяване на докторантурата му от 1 януари 2019 г.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 По точка 4: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

 Катедра ПММ не възразява гл. ас. д-р Павлина Атанасова да участва, включително в качеството си на съръководител, с проектното предложение на задачата с приоритетно финансиране „ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ“ по тема номер 05-6-1119-2017/2019 „Методы, алгоритмы и программное обеспечение для моделирования физических систем, математической обработки и анализа экспериментальных данных“ от научния план на ОИЯИ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 5: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

5.1. Катедра ПММ предлага ФС да утвърди издаване на електронен учебник за студенти от направление 4.6 Информатика и компютърни науки, спец. “Софтуерни технологии и дизайн” на ПУ с автори проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина със заглавие „Приложна математика 2“;

5.2. Катедра ПММ предлага ФС да утвърди рецензенти на електронен учебник за студенти от специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ на ПУ с автори проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина със заглавие „Приложна математика 2“ както следва:

  • Проф. д-р Михаил Тодоров, ТУ София (направление 4.5 Математика)
  • Проф. д-р Антон Илиев, ФМИ – ПУ (направление 4.6 Информатика и компютърни науки)
  • Доц. д-р Тодорка Терзиева, ФМИ – ПУ (направление 1.3 Педагогика на обучението по...) ;

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 6: няма

 

13.11.2018 г. Научен секретар: ……………………

  /гл. ас. д-р Д. Войникова/

  Ръководител катедра ПММ: ………………

 /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ