Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол №10 / 07.11.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №10 / 07.11.2018 г.

Днес, 07.11.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Пашев, проф. Тотков

Отсъстващи: гл. ас. Гафтанджиева (в командировка)

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Избираеми дисциплини.
 3. Разни.

Решения:

 1. По т. 1. КС прие Конспект за зачисляване в докторантска програма по информатика в професионално направление 4.6.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 1. По т.1. КС реши относно състава на комисия за допускане на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) да предложи комисия в състав:
 • Проф. д-р Антон Илиев;
 • Доц. д-р Елена Сомова;
 • Доц. д-р Светослав Енков.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 1. По т.1. КС реши относно състава на комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) да предложи комисия в състав:
 • Доц. д-р Ангел Голев;
 • Доц. д-р Елена Сомова;
 • Доц. д-р Станка Хаджиколева.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

 1. По т. 1. КС предлага на Факултетния съвет да прекрати докторантурата на Иван Владимиров Марков, редовен докторант към катедра “Компютърна информатика”, без право на защита считано от 1.11.2018 г., поради неизпълнение на своите задължения.

Гласували 8, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 2

 1. По т.2. беше решено на Факултетен съвет да бъде предложено обявяване на следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година:
 • "Програмиране в среда Arduino за напреднали", с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;
 • „Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft“ с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и докторант Милен Близнаков, за задочно и редовно обучение, за всички специалности;
 • „Класификатори в машинното обучение с Python и C++“ с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и гл. ас. д-р Георги Пашев, за задочно обучение, за всички специалности;
 • "Уеб програмиране с JavaScript и jQuery" с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и ас. Юри Хоптериев, за редовно обучение, за всички специалности;
 • “Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи” с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и проф. дмн Снежана Христова, за редовно и задочно обучение, за всички специалности от II до IV курс;
 • ”Съвременни уеб технологии и приложения” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева, за задочно обучение, за всички специалности;
 • "Следене и управление на космически апарати (с Java)" с преподаватели проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев и д-р Христо Инджов за редовно обучение, за всички специалности;
 • “Управление на сигурността и защита на приложения в облака” с преподаватели доц. Ст. Хаджиколева и докторант Неделчо Андонов за задочно обучение, за III и IV курс на И, БИТ, СТД и СИ;
 • „Валути и валутни сделки” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.

 Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

07.11.2018г. 

 

 

Ръководител на катедра: ……………….. 

                                   (доц. д-р Е. Сомова) 

 

 

Протоколирал:……………………………            (гл. ас. д-р Г. Пашев)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ