Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2018 Протокол № 6 - 17/18    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 - 17/18

П Р О Т О К О Л   № 6 -  17/18 

 

 

 Днес 07.11.2018г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. Александър Петров, проф. д-р Иван Ганчев, ас. Александър Петров  , гл.ас. д-р Магдалена Веселинова

Отсъстваха:, ас. Борислав Тосков, ас. Ася Тоскова, гл. ас. д-р Емил Дойчев, ас. Пенчо Малинов

Дневен ред:

 1. Учебни; 
 2. Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

1 . За осигуряване обучението на студентите в бакалавърските програми катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да утвърди следните хон. асистенти:

 1. Борис Николов Манев – 100 ч.
 2. Георги Илиев Георгиев – 100 ч.
 3. Георги Василев Пенчев – 100 ч.
 4. Даниел Желязков Русев – 100 ч.
 5. Димитър Христов Георгиев – 100 ч.
 6. Добромир Атанасов Русенов - 100 ч.
 7. Желян Иванов Гуглев – 100 ч.
 8. Ирина Красимирова Кръстева – 100 ч.
 9. Йордан Иванов Вачков – 160 ч. 
 10. Константин Николаев Русев – 100 ч. 
 11. Лазар Милков Пендов – 150 ч. 
 12. Любляна Атанасова Благоева – 100 ч. 
 13. Мария Кръстанова Митева – 100 ч. 
 14. Мартин Георгиев Василев – 100 ч. 
 15. Тодор Атанасов Тодоров – 100 ч.

 

2 . За осигуряване обучението на студентите в бакалавърските програми катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да утвърди следните избираеми дисциплини: 

 1. Програмиране на Oracle бази от данни с PL/SQL – доц. д-р Владимир Вълканов, докторант Михаил Петров 
 2. Java Script в дълбочина. - – доц. д-р Владимир Вълканов, докторант Михаил Петров 

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

07.11..2018 г.             

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ