Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2018 Протокол № 5 - 17/18    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 - 17/18

П Р О Т О К О Л   № 5 -  17/18 

 

  Днес 04.07.2018г. (сряда) от 14:00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. Александър Петров, , проф. д-р Иван Ганчев, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Ася Тоскова, проф. д-р Иван Ганчев, ас.Ирена Кехайова, ас. Пенчо Малинов

Отсъстваха:, ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Емил Дойчев

Дневен ред:

 1.    Докторанти

2.    Конкурс за доцент

3.    Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет следните РЕШЕНИЯ:

1.       Прекъсване на редовните докторантури за срок от една година на следните докторанти:

  • Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедрата, зачислен със заповед №Р33-456 от 01.02.2018 год. - поради майчинство, считано от 01.07.2018 год. 
  • Боян Богомилов Костов, редовен докторант към катедрата, зачислен със заповед № P33- 666 /10.02.2016 год. - поради семейни причини, считано от 01.08.2018 год. 

2.      Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика.

Предлага на Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе решение за зачисляване в редовна докторантура следните кандидати, като избере предложените научни ръководители и утвърди предложените теми на дисертациите и индивидуални планове на докторантите:

  • Ирина Красимирова Кръстева: „Блокчейн-базирана синхронизация на персонални асистенти“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов;
  • Тодор Атанасов Тодоров: „Анализ на финансов риск посредством методи и средства на машинно учене“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов.

 

По т. 2 от дневния ред:

Във връзка с провеждане на конкурса за “доцент” по Информатика (Компютърна графика), обявен в ДВ, бр. 30/03.04.2018 год., КС предлага на ФС следния състав на научното жури:

1. акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

2. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

3. проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

4. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

5. проф. дн Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

  (Информатика) 

6. проф. д-р Боян Паскалев Бончев – СУ „Климент Охридски”, София  

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

7. проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика) 

 

 Резервни членове:

 1. доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

2. проф. д.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

  (Информатика) 

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

04.07.2018 г.              

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ