Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2018 Протокол № 4 - 17/18    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 - 17/18

П Р О Т О К О Л   № 4 -  17/18 

 

 Днес 27.04.2018г. (петък) от 11:00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. Александър Петров, гл. ас. д-р Емил Дойчев , проф. д-р Иван Ганчев, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Ася Тоскова

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев , ас. Борислав Тосков, ас. Александър Петров

Дневен ред:

  1. Докторанти 
  2. Разни. 

По т. 1 от дневния ред:

Проф. Стоянов даде думата на Дамян Димитров Митев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“ на ФМИ, отчислен с право на защита, да представи своя проект на дисертационен труд на тема „Развойна и симулационна среда за DeLC.

Докторант Дамян Димитров Митев  направи презентация на дисертационния си труд.

Проф. Стоянов даде думата за изказвания:

Изказвания:

Гл. ас Емил Дойчев даде предложение за правилно използване на терминологията.

Проф. Стоянов изказа мнение, че докторанта има много силни публикации и цитирания. Смята, че трябва  да бъде довършено сертифицирането на SCORM машината.

Доц. Стоянова-Дойчева предложи в работата да бъде включени резултатите от апробацията на SCORM машината.

Доц. Стоицов предложи да се промени термина педагогически модел с методика.

Доц. Вълканов добави по отношение на реинжинеринга на  JTempura, че проф. Московски от университета в Лестър, много е харесал разработката.

 

След обсъждане на проекта за дисертационен труд катедреният съвет прие единодушно следните решения:

  1. Да предложи за официална защита пред научно жури, за присъждане на научната степен „доктор” в Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика), представената от докторант Дамян Димитров Митев дисертация на тема: „Развойна и симулационна среда за DeLC”.
  2. Официалната защита да се проведе на 13.07.2018 год. от 13.00 ч.
  3. Да утвърди следния състав на научното жури за провеждане на официалната защита на Дамян Димитров Митев:

 

1. акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 3. проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 4. проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

5. проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)


Резервни членове:

1. проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 2. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

 

По т. 2 от дневни ред:

 Катедреният съвет на катедра “Компютърни системи” гласува единодушно и предлага на ФС на ФМИ да утвърди следното предложение: на основание на §11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал.4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“, да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от 1 (една) година, считано от 03.08. 2018 год. 

Това ще бъде второ удължаване на трудовия договор на проф. Станимир Стоянов.

Обосновка:

  • Учебна работа. Редовно изпълнява и преизпълнява индивидуалния си учебен план. От 2001 год. ръководи магистърска програма „Софтуерни технологии“. Титулярен лектор в дисциплините „Изкуствен интелигент“ и „ООП (Java)“ в бакалавърските програми и множество лекции в магистърската програма по софтуерни технологии.
  • Работа с докторанти. През годините активно работи с докторанти. 9 успешно защитени докторски труда, на които е бил научен ръководител.
  • Научна работа.  200+ публикации, книги, учебници, доклади. 450+ забелязани цитирания.
  • Административна дейност. Ръководител на катедра „Компютърни системи“. Ръководител на лаборатория „Център за електронно обучение DeLC”.

 Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

18.04.2018 г.              

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ