Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2018/2019 Учебна година Протокол № 1 – 2018/2019 - 3.10.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 – 2018/2019 - 3.10.2019

Протокол № 1 – 2018/2019

 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 3.10.2018 г.

 

Днес, 03.10.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова,  проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Асен Рахнев,  доц. д-р Николай Павлов,  доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д‑р Мая Стоева, гл. ас. д-р Мария Василева, aс. Георги Спасов, ас. Веселин Кюркчиев и ас. Павел Кюркчиев.

Отсъстващи: ас. Виктор Матански.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Катедреният съвет, въз основа на представен проект на дисертационен труд и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Веселин Николаев Кюркчиев (отчислен с право на защита) на тема: „Инструменти за адаптивно електронно обучение”, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

03.10.2018 г.                                                                          Протоколчик

гр. Пловдив                                                                            /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ