Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 29 / 15.06.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 29 / 15.06.2018 г.

Протокол № 29 / 15.06.2018 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 15.06.2018 г. (петък) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. 
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, инф. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.
Отсъстващи: проф. д-р Христо Крушков (болнични), доц. д-р Владимир Шкуртов (отпуск)
Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Разни.

По точка 1.
Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за есенния триместър на учебната 2018/2019 уч. г. Обсъдиха се предложения за хонорувани преподаватели към катедрата.
По точка 2.
КС обсъди изпълнението на индивидуалните годишни планове на преподавателите от катедрата за учебната 2017/2018год.
Доц. д-р Тодорка Терзиева представи пред Катедрения съвет индивидуалния план на проф. д-р Христо Крушков и неговото изпълнение през учебната 2017/2018 год. Поради отсъствие по здравословни причини проф. д-р Христо Крушков е изпълнил приблизително 75% от утвърдения годишен норматив, което се равнява на 205 уч. ч.
Доц. д-р Тодорка Терзиева представи пред Катедрения съвет индивидуалния план на доц. д-р Владимир Шкуртов и неговото изпълнение през учебната 2017/2018 год. Поради отсъствие по здравословни причини доц. д-р Владимир Шкуртов е изпълнил 50% от утвърдения годишен норматив, което се равнява на 180 уч. ч.
Доц. д-р Терзиева запозна членовете на Катедрения съвет със съответните нормативни документи и чл. 38 ал. 4 от Колективния трудов договор на ПУ „Паисий Хилендарски“.
След кратко обсъждане КС единодушно взе следните
Решения:

  1. Катедреният съвет прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет на ФМИ: Съгласно чл. 38 (4) от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“ да се редуцира с 65 часа (25%) годишния норматив на проф. д-р Христо Крушков, пропорционално на отсъствиeто му поради заболяване.
  1. Катедреният съвет прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет на ФМИ: Съгласно чл. 38 (4) от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“ да се редуцира със 180 часа (50%) годишния норматив на доц. д-р Владимир Шкуртов, пропорционално на отсъствиeто му поради заболяване.

Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

10.07.2018 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ