Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 28 / 29.05.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 28 / 29.05.2018 г.

Протокол № 28 / 29.05.2018 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 29.05.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, инф. д-р. Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.
Отсъстващи: проф. д-р Христо Крушков (болнични), доц. д-р Владимир Шкуртов (отпуск), гл. ас. д-р Никола Вълчанов.
 

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „професор“ към катедрата.
 3. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ към катедрата.
 4. Утвърждаване на изпитна програма (конспект) за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
 5. Разни.

По точка 1) Катедреният съвет обсъди разпределението на часовете на членовете на катедрата за 2018/2019 уч. г.
По точка 2) Катедреният съвет обсъди предложение към Факултетния съвет за състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ, бр. 33/ 17.04.2018г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения) към катедра „Софтуерни технологии“.
По точка 2) от дневния ред единодушно бе прието следното РЕШЕНИЕ:
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения) към катедра „Софтуерни технологии“.
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – Технически университет, Габрово;  Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 2. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – ИМИ-БАН, София; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 3. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – Химикотехнологичен и металургичен университет, София;  Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.5. Математика (Диференциални уравнения).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Адад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев ФИНС, ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 3. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 4. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) проф. д-р. Силвия Христова Илиева СУ „Климент Охридски“, София; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 2. (вътрешен) доц. д-р Николай Величков Павлов – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

По точка 3) Катедреният съвет обсъди предложение към Факултетния съвет за състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г. по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Софтуерни технологии“.
По точка 3) от дневния ред единодушно бе прието следното РЕШЕНИЕ:
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в ДВ, бр. 33/17.04.2018г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Софтуерни технологии“.
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. проф. д-р Кольо Златанов Онков – Аграрен университет, Пловдив; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 2. доц. д-р Деляна Димчева Димова – Аграрен университет, Пловдив; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“;  Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“;  Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 3. доц. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) проф. д-р Мария Петкова Христова – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика). 
 2. (вътрешен) доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

По точка 4) доц. д-р Тодорка Терзиева постави на обсъждане конспекта за обявения конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Софтуерни технологии“.
По точка 4) от дневния ред Катедреният съвет единодушно утвърди изпитна програма (конспект) за обявения конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.
По точка 5) Катедреният съвет разгледа технически и организационни проблеми относно дейността на катедрата. 

 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

29.05.2018 г.
Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ