Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 27 / 11.04.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 27 / 11.04.2018 г.

Протокол № 27 / 11.04.2018 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11.04.2018 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, доц. д-р Ангел Голев, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, инф. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.
Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов (отпуск)
Дневен ред:

 • Учебни.
 • Приемане на учебни програми.
 • Докторанти.
 • Разни.

По точка 1. Катедреният съвет обсъди разпределението на часовете за В триместър - редовно обучение и предлага на ФС за утвърждаване следните хонорувани преподаватели:

 • Николай Атанасов Чочев, Фак. № 1401681002, студент от ІV курс, специалност СТД, редовно обучение, тел. 0898807434, за водене на лабораторни упражнения по „Уеб дизайн“ - 100 часа за спец. СТД - 1 курс, редовно обучение.
 • Гергана Димитрова Добрикова, Фак. № 1501681029, студент от III курс, СТД, редовно обучение, за водене на лабораторни упражнения по „Увод в уеб програмирането“ - 100 часа за спец. СТД, редовно обучение, e-mail: g.dobrikova@gmail.com, тел. 0897692130.
 • Тодор Йорданов Иванов, студент СТД IV курс, редовно обучение, Фак. № 1401681017, тел. 0882 76 24 41, за водене на избираема дисциплина „Разработка на уеб приложения с ReactJS“, 120 часа за всички специалности, редовно обучение.
 • Мадлен Костадинова Стойчева, студент СТД ІI курс, редовно обучение, Фак. № 1601681014, тел. 0878 407 587, madlen_stoicheva@abv.bg, 240 часа за водене на лабораторни упражнения по “Уеб дизайн“ с I курс на спец. СТД, редовно обучение и избираема дисциплина „PSD концепция, дизайн и front-end разработка“ за всички специалности, редовно обучение.
 • Иван Иванов Желев, Фак. № 1401561034, студент от IV курс, БИТ, редовно обучение, за водене на избираема дисциплина „Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали - 120 часа с всички специалности, редовно обучение; тел. 0886927605, e-mail: nvjcompany@gmail.com.
 • Любен Иванов Киков, програмист в Бисофт ЕООД, за водене на избираема дисциплина „Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript“, 120 часа за всички специалности, редовно обучение, lubenkikov@gmail.com, GSM: 0899 731 772; 0895 700 407.

По точка 2. от дневния ред доц. д-р Тодорка Терзиева представи разработените учебни програми в ОКС ”Бакалавър“ за различни специалности.
Катедреният съвет обсъди и единодушно прие нови учебни програми за следните дисциплини в ОКС „Бакалавър“ към катедрата:

 • Операционни системи - за спец. МИИТ, редовно обучение;
 • Операционни системи - за спец. ИТМОМ, редовно обучение; 
 • Програмиране - за спец. МИИТ - филиал Смолян, редовно обучение; 
 • Компютърни системи и комуникации - за спец. МИИТ- филиал Смолян, редовно обучение;
 • Операционни системи - за спец. МИИТ - филиал Смолян, редовно обучение;
 • Операционни системи - за спец. ИТМОМ - филиал Смолян, редовно обучение.

По точка 3. от дневния ред доц. д-р Тодорка Терзиева постави на обсъждане конспектите за кандидат-докторантски изпит по направление 4.6. Информатика и компютърни науки и направление 1.3. Методика на обучението по информатика и ИТ.
След кратко обсъждане на конспектите членовете на катедрата единодушно взеха следните
Решения:

 • Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 • Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Доц. Терзиева постави на обсъждане съставите на комисиите за провеждане на кандидат-докторантските изпити по направление 4.6 и 1.3. След обсъждане на съставите на двете комисии членовете на катедрата единодушно приеха следните
Решения:

 • Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели: 

Председател:    проф. д-р Христо Димитров Крушков
Членове:           1. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева
2. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
3. доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

 • Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели: 

Председател:          доц. д-р Ангел Атанасов Голев

Членове:                 1. проф. д-р Христо Димитров Крушков
                                  2. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
                                  3. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

 

 

АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

11.04.2018 г.
Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ