Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 8 / 09.07.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 09.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 8 / 09.07.2018 г.

Днес, 09.07.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, доц. Енков, гл. ас. Пашев, ас. Иванов, ас. Хоптериев.

Отсъстващи: гл. ас. Гафтанджиева

Няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Решения:

 1. По т. 1, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Христов Палешников Електронно консултиране и управление на пакет от финансови услуги“ и научни ръководители проф. д.м.н. Георги Тотков и доц. д-р Елена Сомова.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 2. По т. 1, КС прие индивидуалния план на редовния докторант Георги Христов Палешников. 

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 3. По т. 1, КС прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Димитър Костадинов ГишинЕлектронно диагностициране и развитие на когнитивни умения за професионална кариера (с приложения за ИТ сектора)“ и научни ръководители проф. д.м.н. Георги Тотков и доц. д-р Елена Сомова.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 4. По т. 1, КС прие индивидуалния план на задочния докторант Димитър Костадинов Гишин. 

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 5. По т. 1, КС прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Райна Емилова БоневаИнтелигентен офис за туристически услуги“ и научни ръководители проф. д.м.н. Георги Тотков и доц. д-р Елена Сомова.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 6. По т. 1, КС прие индивидуалния план на задочния докторант Райна Емилова Бонева. 

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 7. По т. 2, КС предлага на ФС да избере за хоноруван преподавател за учебната 2017/2018 година:
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков  – с хорариум 150 часа и двоен хонорар за водене на дипломанти и участие в комисии за Държавен изпит.

   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
10.07.2018г. Ръководител на катедра:                              
  (доц. д-р Е. Сомова)
   
  Протоколирал:                                      
  (доц. д-р С. Хаджиколева)
   
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ