Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 18 / 22.05.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18 / 22.05.2018 г.

Протокол № 18-2017/2018

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 22.05.2018 г.

Днес, 22.05.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова и преп. д-р Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Обсъждане на състав на научни журита за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.
 2. Утвърждаване на изпитна програма конкпект за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност Главен асистент.    
 3. Докторанти.
 4. Учебни.
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следните потенциални членове на състава на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“,  по обявения конкурс в ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:
 2. Външни членове за Пловдивския университет:

  1)  Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по(Методика на обучението по математика).

  2)  Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии.)

  Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

  2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  3) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии).

  Резервни членове:

  1)  (външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

  2) (вътрешен) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Мето­дика на обучението по математика).

 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следните потенциални членове на състава на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“,  по обявения конкурс в ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по(Методика на обучението по математика).

2) Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

3) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2) (вътрешен) Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Мето­дика на обучението по информационни технологии).

 

22.05.2018 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ