Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 17 / 11.04.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17 / 11.04.2018 г.

Протокол № 17-2017/2018

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 11.04.2018 г.

Днес, 11.04.2018 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова и преп. д-р Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Определяне на дата на защита на дисертационния труд на докторант Кирина Бойкова.
 2. Приемане на учебни програми.    
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Кирина Димитрова Бойкова пред научното жури датата 25.06.2018 г.
 2. Катедреният съвет прие актуализирани и нови учебни програми за следните дисциплини от бакалавърски специалности „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“:
 3. Име на дисциплина

  Триместър

  Курс

  Форма на обучение

  Специалност „Математика, информатика и информационни технологии“

  1.

  Английски език

  Зимен

  1

  редовно

  2. 

  Английски език

  Пролетен

  1

  редовно

  3. 

  Психология

  Пролетен

  2

  редовно

  4. 

  Информационни технологии в образованието

  Есенен

  3

  редовно

  5.

  Педагогика

  Есенен

  3

  редовно

  6.

  Методика на обучението по информатика и информационни технологии

  Зимен

  3

  редовно

  7. 

  Методи за решаване на математически задачи

  Зимен

  3

  редовно

  8. 

  Методика на обучението по математика

  Пролетен

  3

  редовно

  9. 

  Интегриран практикум по математика

  Есенен

  4

  редовно

  10.   

  Приобщаващо образование

  Есенен

  4

  редовно

  11.   

  Хоспитиране по математика

  Есенен

  4

  редовно

  12.   

  Хоспитиране по информатика и информационни технологии

  Есенен

  4

  редовно

  13.   

  Училищен курс по информатика

  Есенен

  4

  редовно

  14.   

  Текуща педагогическа практика по математика

  Зимен

  4

  редовно

  15.   

  Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

  16.   

  Интегриран практикум по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

  17.   

  Училищен курс по информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

  18.   

  Стажантска практика по математика

  Пролетен

  4

  редовно

  19.   

  Стажантска практика по информатика и информационни технологии

  Пролетен

  4

  редовно

  Специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“

  20.   

  Английски език

  Зимен

  1

  редовно

  21.   

  Английски език

  Пролетен

  1

  редовно

  22.   

  Увод в образователния мениджмънт

  Зимен

  2

  редовно

  23.   

  Психология

  Пролетен

  2

  редовно

  24.   

  Информационни технологии в образованието

  Есенен

  3

  редовно

  25.   

  Педагогика

  Есенен

  3

  редовно

  26.   

  Методика на обучението по информатика и информационни технологии

  Зимен

  3

  редовно

  27.   

  Финансов мениджмънт в училище

  Зимен

  3

  редовно

  28.   

  Методика на обучението по математика

  Пролетен

  3

  редовно

  29.   

  Управление на човешки ресурси в училище

  Пролетен

  3

  редовно

  30.   

  Планиране и оптимизиране на учебния процес

  Пролетен

  3

  редовно

  31.   

  Електронно училище (е-училище)

  Есенен

  4

  редовно

  32.   

  Управление на проекти и участие в образователни програми

  Есенен

  4

  редовно

  33.   

  Интегриран практикум по математика

  Есенен

  4

  редовно

  34.   

  Приобщаващо образование

  Есенен

  4

  редовно

  35.   

  Хоспитиране по математика

  Есенен

  4

  редовно

  36.   

  Хоспитиране по информатика и информационни технологии

  Есенен

  4

  редовно

  37.   

  Училищен курс по информатика

  Есенен

  4

  редовно

  38.   

  Текуща педагогическа практика по математика

  Зимен

  4

  редовно

  39.   

  Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

  40.   

  Интегриран практикум по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

  41.   

  Училищен курс по информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

  42.   

  Стажантска практика по математика

  Пролетен

  4

  редовно

  43.   

  Стажантска практика по информатика и информационни технологии

  Пролетен

  4

  редовно

   

 4. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини от бакалавърска специалност „Математика, информатика и информационни технологии“:
  • Задължителноизбираеми дисциплини от група А

  1)  Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии;

  2)  Системи уравнения;

  3)  Дидактически методи за оценяване – тестология;

  • Задължителноизбираеми дисциплини от група Б
 5. 1)  Графичен метод и приложения;

  2)  Методи и методика за съставяне на математически задачи;

  3)  Образователен мениджмънт;

  4)  Управление на човешките ресурси в училище;

  5)  Финансов мениджмънт в училище;

  6)  Проектно-базирано обучение.

   

 6. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини от бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“:
  • Задължителноизбираеми дисциплини от група А

  1)  Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии;

  2)  Системи уравнения;

  3)  Дидактически методи за оценяване – тестология;

  • Задължителноизбираеми дисциплини от група Б
 7. 1)  Графичен метод и приложения;

  2)  Методи и методика за съставяне на математически задачи;

  3)  Проектно-базирано обучение.

 8. Катедреният съвет прие актуализирани и нови учебни програми за следните дисциплини от бакалавърски специалности „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян:
 9. Име на дисциплина

  Семестър

  Курс

  Форма на обучение

   

  Специалност „Математика, информатика и информационни технологии“

  44.   

  Английски език

  Зимен

  1

  редовно

   

  45.   

  Английски език

  Летен

  1

  редовно

   

  46.   

  Психология

  Летен

  1

  редовно

   

  47.   

  Педагогика

  Зимен

  2

  редовно

   

  48.   

  Информационни технологии в образованието

  Зимен

  3

  редовно

   

  49.   

  Методи за решаване на математически задачи

  Зимен

  3

  редовно

   

  50.   

  Методика на обучението по информатика и информационни технологии

  Летен

  3

  редовно

   

  51.   

  Методика на обучението по математика

  Летен

  3

  редовно

   

  52.   

  Хоспитиране по информатика и информационни технологии

  Летен

  3

  редовно

   

  53.   

  Хоспитиране по математика

  Летен

  3

  редовно

   

  54.   

  Интегриран практикум по математика

  Зимен

  4

  редовно

   

  55.   

  Приобщаващо образование

  Зимен

  4

  редовно

   

  56.   

  Училищен курс по информатика

  Зимен

  4

  редовно

   

  57.   

  Интегриран практикум по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

   

  58.   

  Текуща педагогическа практика по математика

  Зимен

  4

  редовно

   

  59.   

  Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

   

  60.   

  Училищен курс по информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

   

  61.   

  Стажантска практика по математика

  Летен

  4

  редовно

   

  62.   

  Стажантска практика по информатика и информационни технологии

  Летен

  4

  редовно

   

  Специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“

  63.   

  Английски език

  Зимен

  1

  редовно

   

  64.   

  Английски език

  Летен

  1

  редовно

   

  65.   

  Психология

  Летен

  1

  редовно

   

  66.   

  Увод в образователния мениджмънт

  Зимен

  2

  редовно

   

  67.   

  Педагогика

  Зимен

  2

  редовно

   

  68.   

  Информационни технологии в образованието

  Зимен

  3

  редовно

   

  69.   

  Финансов мениджмънт в училище

  Зимен

  3

  редовно

   

  70.   

  Управление на човешки ресурси в училище

  Летен

  3

  редовно

   

  71.   

  Планиране и оптимизиране на учебния процес

  Летен

  3

  редовно

   

  72.   

  Методика на обучението по математика

  Летен

  3

  редовно

   

  73.   

  Хоспитиране по математика

  Летен

  3

  редовно

   

  74.   

  Методика на обучението по информатика и информационни технологии

  Летен

  3

  редовно

   

  75.   

  Хоспитиране по информатика и информационни технологии

  Летен

  3

  редовно

   

  76.   

  Училищен курс по информатика

  Зимен

  4

  редовно

   

  77.   

  Училищен курс по информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

   

  78.   

  Електронно училище (е-училище)

  Зимен

  4

  редовно

   

  79.   

  Интегриран практикум по математика

  Зимен

  4

  редовно

   

  80.   

  Интегриран практикум по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

   

  81.   

  Приобщаващо образование

  Зимен

  4

  редовно

   

  82.   

  Текуща педагогическа практика по математика

  Зимен

  4

  редовно

   

  83.   

  Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии

  Зимен

  4

  редовно

   

  84.   

  Управление на проекти и участие в образователни програми

  Летен

  4

  редовно

   

  85.   

  Стажантска практика по математика

  Летен

  4

  редовно

   

  86.   

  Стажантска практика по информатика и информационни технологии

  Летен

  4

  редовно

   

   

 10. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини от бакалавърска специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян:
  • Задължителноизбираеми дисциплини от група А

  1)  Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии;

  2)  Системи уравнения;

  3)  Дидактически методи за оценяване – тестология;

  • Задължителноизбираеми дисциплини от група Б
 11. 1)  Графичен метод и приложения;

  2)  Методи и методика за съставяне на математически задачи;

  3)  Образователен мениджмънт;

  4)  Управление на човешките ресурси в училище;

  5)  Финансов мениджмънт в училище;

  6)  Проектно-базирано обучение;

 12. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини от бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на филиала на ПУ в гр. Смолян:
  • Задължителноизбираеми дисциплини от група А

  1)  Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии;

  2)  Системи уравнения;

  3)  Дидактически методи за оценяване – тестология;

  • Задължителноизбираеми дисциплини от група Б
 13. 1)  Графичен метод и приложения;

  2)  Методи и методика за съставяне на математически задачи;

  3)  Проектно-базирано обучение.

 

11.04.2018 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ