Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 15 / 06.03.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 15 / 06.03.2018 г.

Протокол № 15-2017/2018

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 06.03.2018 г.

Днес, 06.03.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д‑р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова,  преп. Кирина Бойкова и преп. д-р Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности към катедра ОМИИТ. 
 3. Учебни.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ангел Стоянов Ангелов през четвъртата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров    .
 2. Катедреният съвет прие отчета за четвъртата година от подготовката на докторант Ангел Стоянов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител. 
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Ангел Стоянов Ангелов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Ангел Стоянов Ангелов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2018 г.
 5. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Кирина Димитрова Бойкова през третата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. Д-р Иван Илиев Шотлеков. 
 6. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Кирина Димитрова Бойкова, съгласно мнението на научните ръководители. 
 7. Катедреният съвет предлага докторантът Кирина Димитрова Бойкова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Кирина Димитрова Бойкова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 18.03.2018 г.
 9. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ламбри Йовков Йовков през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 
 10. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Ламбри Йовков Йовков, съгласно мнението на научния ръководител. 
 11. Катедреният съвет предлага докторантът Ламбри Йовков Йовков да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Ламбри Йовков Йовков да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2018 г.
 13. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Костадин Димитров Царев през втерата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева. 
 14. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Костадин Димитров Царев, съгласно мнението на научните ръководители. 
 15. Катедреният съвет предлага докторантът Костадин Димитров Царев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 16. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Детелина Сергеева Милкотева през втората година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева. 
 17. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Детелина Сергеева Милкотева, съгласно мнението на научните ръководители. 
 18. Катедреният съвет предлага докторантът Детелина Сергеева Милкотева да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 19. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Соня Кирилова Заимова през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева. 
 20. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Соня Кирилова Заимова, съгласно мнението на научните ръководители. 
 21. Катедреният съвет предлага докторантът Соня Кирилова Заимова да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 22. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ивелина Венкова Велчева през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 
 23. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Ивелина Венкова Велчева, съгласно мнението на научния ръководител. 
 24. Катедреният съвет предлага докторантът Ивелина Венкова Велчева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 25. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Румяна Иванова Карадимитрова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 
 26. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Румяна Иванова Карадимитрова, съгласно мнението на научния ръководител. 
 27. Катедреният съвет предлага докторантът Румяна Иванова Карадимитрова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 28. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научните ръководители, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Кирина Димитрова Бойкова (докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информационни технологии“ на тема: „Приложение на компетентностно ориентирания подход в обучението с използване на информационни и комуникационни технологии”, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 20 март 2018 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
 29. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обявят конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информационни технологии) към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 2 (две) места, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

06.03.2018 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ