Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 4 / 28.05.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 28.05.2018 г.

Протокол № 4/28.05.2018

Днес, 28.05.2018 г. (понеделник), от 12.30 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.

С право на съвещателен глас присъстват: проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Отсъстват: няма

Приет бе следният дневен ред:

  1. Предварително разпределение на часовете за 2018/2019 година.
  2. Предложение за гост-професор към катедрата за следващата учебна година.
  3. Избираеми дисциплини за А триместър за 2018/2019 година.
  4. Разни.  

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно. 

По точка 1: Ръководителят на катедрата предложи предварителното разпределение на часовете за 2018/2019 уч. година. Предварителното разпределение на часовете за 2018/2019 уч. година бе обсъдено и подложено на гласуване.

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложеното разпределение на учебните часове за 2018/2019 г. бе прието единодушно.

По точка 2: Проф. д-р Андрей Захариев предложи да се гласува следното предложение: 

Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов да бъде назначен като гост-професор за една година на цял щат във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

След проведено обсъждане катедреният съвет единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет:

  1. Катедреният съвет, съгласно Решение 34 на Факултетен съвет от 19.04.2017 г. на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага Факултетния съвет да номинира за гост-професор на цял щат за учебната 2018/2019 год. към катедра „Математически анализ“ на ФМИ проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, отговарящ на изискванията на Решение 34, а именно:
  • За последните 5 години (2014-2018 г.) има 2853 точки „Наука“ при изискване 1000 точки.
  • Пенсиониран във Факултета по математика и информатика.
  • Има осигурен пълен норматив за учебната 2018/2019 година.

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложението бе прието единодушно.

По точка 3: Катедра „Математически анализ” утвърди следните избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение през А триместър на учебната 2018/2019 година:

 

Избираема дисциплина

 

Преподавател

Форма на обучение

 

Специалности

Итерационни методи за корени на полиноми

проф. д.м.н. П. Пройнов

Редовна
Задочна

Всички

Въведение в математика на парите

доц. д-р Б. Златанов

Редовна
Задочна

Всички

Увод във функционалния анализ

проф. д.м.н. С. Костадинов
проф. д-р А. Захариев
доц. д-р А. Георгиева

Редовна

БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ,M

Въведение в математическите методи за вземане на решение

доц. д-р Г. Костадинов

Редовна
Задочна

Всички

По точка 4:

Професор Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

4.1 Катедреният съвет приема предложение за издаване от Пловдивското университетско издателство на учебници по Математически анализ, с автор доц. д-р Боян Георгиев Златанов:

  •  Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика - Развиване на творческо мислене в часовете по геометрия; 
  • Метрични пространства.

4.2 Катедреният съвет приема за рецензент на първия учебник да бъде предложен доц. д-р Христо Кискинов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а за рецензент на втория учебник - проф. д-р Андрей Захариев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направените предложения бяха приети единодушно. 

4.3 Катедреният съвет гласува и предлага на ФС за утвърждаване доц. д-р Неделчо Милев  като хоноруван преподавател (пенсионер) към катедрата с двоен хонорар с норматив 370 часа за учебната 2018/2019 година.

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложението бе прието единодушно. 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит. 

 

28.05.2018г.

гр. Пловдив  

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Ръководител на катедра „Математически анализ“ 

 

 

Подпис:

ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ