Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 3 / 17.04.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 17.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 17.04.2018 г.

Днес, 17.04.2018 г. /вторник/, от 12:00 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова
Отсъстващи: няма
Присъстват без право на глас: проф. д.м.н. Петко Пройнов, Екатерина Мадамлиева – редовен докторант.
Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1.

1.1 Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 70. (3) и чл. 51 (5) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски” да бъдат одобрени актуализираните учебни програми за обучение на студенти в бакалавърски програми, за които катедрата е отговорна, съгласно приложената таблица:

Специалност

Дисциплина

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ , редовно обучение

Математически анализ 1  Математически анализ 2 Диференциални уравнения Комплексен анализ
Дискретна математика

ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, редовно обучение
ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, редовно обучение, филиал Смолян

Математически анализ 1 Математически анализ 2 Диференциални уравнения  
Дискретна математика

СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО, редовно обучение

Математически анализ
Дискретни структури

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2.
2.1. Във връзка със съставянето на комисия за конкурсен изпит по специалността на кан­дидатите за редовни докторанти към катедра „Математически анализ“ по докторантски програми Математически анализ и Диференциални уравнения, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика и съгласно чл. 13 (1)-(2) от ПРАСПУ, Катедреният съвет единодушно избра следните комисии за изпит на докторанти:
А/ По Математически анализ
1. Председател- доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - проф. дмн Петко Пройнов;
3. Член - доц. д-р Атанаска Георгиева.
Б/ По Диференциални уравнения
1. Председател- доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - проф. д-р Андрей Захариев;
3. Член - доц. д-р Христо Кискинов.  

Предложените преподаватели са хабилитирани по съответните научни специалности.
За състава на комисията за допускане съгласно чл. 13 (1)-(2) от ПРАСПУ предлагам да се включат:

  • Проф. д-р Антон Илиев - декан на ФМИ;
  • Доц. д-р Боян Златанов - зам.-декан на ФМИ;
  • Проф. д-р Андрей Захариев - ръководител катедра „Математически анализ“.

Гласували „за“ - 8, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направеното предложение бе приетo единодушно.

2.2. КС единодушно прие конспектите за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторантски програми Математически анализ и Диференциални уравнения, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

2.3. Професор Захариев прочете списък с предложения за хонорувани преподаватели към катедрата, съгласно разпределението на часовете в катедрата. КС единодушно реши:
Във връзка с осигуряване на учебната работа в катедра „Математически анализ” през учебната 2017/2018 година, предлага на ФС да утвърди за хонорувани преподаватели:

  • Атанас Василев Илчев – 60 часа упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Математически анализ“ на специалност „Информатика“, 1 курс, редовно обучение и участие в семестриалните изпити.

По точка 3.
3.1. Внесени бяха предложения за заглавие на списанието, което предстои да се издава от ФМИ към Пловдивски университет. След обсъждане КС прие следния вариант за заглавие, който да бъде предложен на Факултетния съвет: Plovdiv University Journal of Mathematics and Computer Science.
Гласували „за“ - 5, „против“ – 0, „въздържали се“ - 3.
Направеното предложение бе приетo.
3.2. КС прие единодушно дата на следващия катедрен съвет: 28.05.2018 (понеделник) от 12:00 ч. в 441 с.з.
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

17.04.2018 г.
гр. Пловдив

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ