Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 54 / 11.07.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 54 / 11.07.2018

 ПРОТОКОЛ № 54 / 11.07.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 11 юли 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Обсъждане дневния ред на ФС за 11.07.2018 г.

2.  Разни. 


РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:

0)    Връчване на:

 • Диплом за ОНС „Доктор“ на: д-р Тодор Рачовски, д-р Тодор Ангелов, д-р Кирина Бойкова, д-р Валя Арнаудова, д-р Мая Стоименова, д-р Маргарита Атанасова;
 • Купа за I-во място на отбора по тенис и медали за индивидуални отличия: на проведената Национална универсиада 2018 в София  от 11.05.2018 г. до 17.05.2018 г. отборът по тенис на маса на ПУ „Паисий Хилендарски“ завоюва първо място отборно мъже и първо място отборно жени, както и редица индивидуални отличия. Участниците в отбора-шампион са студентите от ФМИ – Нелина Петришка, 2. курс СТД; Борислав Тенекеджиев, 2. курс СТД и Кристиян Калинов, 2. курс БИТ.  Колективът на ФМИ поздравява вички състезатели с постигнатия успех и им желае здраве, упоритост и много успехи!

1)     Учебни.

 • КСК – информация;
 • Индивидуални планове за работа – информация за изпълнение; редуциран за доц. д-р Владимир Шкуртов (50%) и проф. д-р Христо Крушков (25%);
 • В срок до 20.07.2018 г. – заявки в Деканата за ликвидационната сесия.

2)     Докторанти.

 • зачисляване в докторантура, избор на научни ръководители, утвърждаване на теми и приемане на Индивидуални планове за работа – на 5 докторанта (2 редовни към КС;
  1 редовен и 2 задочни към КИ);
 • прекъсване на докторантури – Боян Костов и Петя Цветанова;
 • научно жури и дата за защита – Галя Шивачева.

3)     Научни.

 • Научно жури за акад. длъжност „Доцент” – гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Научно жури за акад. длъжност „Доцент” – гл. ас. д-р Тодорка Глушкова;

4)  Акредитация. – доклади за САНК по професионални направления1.3, 4.5. и 4.6.

5) Хонорувани.  

 • преподаватели към ФМИ;
 • ментори.

6)     Разни.

 • Предложение до АС във връзка с индивидуалния отчет за научноизследователската дейност на преподавателите през 2018 г.;
 • Точки „Наука” – информация;
 • Учебници;
 • Назначаване на асистенти в катедра „Компютърни технологии”;
 • Отпуски – от 12.07.2018 до 30.09.2018;
 • ДТВ;  
 • Заявки за инсталиране на софтуери – в срок до 10.07.2018 г.

7)    Назначаване на асистенти. 


РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 20.07.2018 г. (петък) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се намали годишният норматив от 270 часа на 205 часа на проф. д-р Христо Димитров Крушков от катедра „Софтуерни технологии“ и зам.-ректор на ФМИ, поради временна нетрудоспособност, съгласно представени болнични листове и Правилата за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 год. на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 27.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се намали годишният норматив от 360 часа на 180 часа на доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов от катедра „Софтуерни технологии“, поради временна нетрудоспособност, съгласно представен болничен лист и Правилата за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 год. на ПУ „Паисий Хилендарски”, т.27.

РЕШЕНИЕ 5: ДС предлага за приемане от ФС на ФМИ следните Доклади-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки на ПКПНМИ към НАОА при програмната акредитация за ОКС „Бакалавър” във ФМИ по професионални направления: 4.5 Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки и 1.3. Педагогика на обучението по …:

1)  Доклад-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 02.06.2014 г.

2)  Доклад-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 21.07.2014 г.

3)  Доклад-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3  „Педагогика на обучението по.... за ОКС „Бакалавър” по специалности „Математика и информатика” и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и ОКС „Магистър” по специалности„Обучение по информатика и информационни технологии в училище“,  „Обучение по информационни технологии в начално училище“, „Обучение по информационни технологии в прогимназията“,  „Обучение по математика в училище” във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 21.07.2014 г. 

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” за  издаване от Пловдивското университетско издателство на учебно помагало Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов за студентите от професионално направление 4. 6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 7: ДС предлага на ФС да избере проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, от ФМИ на ПУ и доц. д-р Валентина Спасова Пройчева, от ТУ - София за рецензенти на учебното помагало „Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов.

РЕШЕНИЕ 8: Проф. Илиев информира членовете на ДС за: кандидатстването на ФМИ за центъра за върхови постижения и за постигнатия резултат: ПУ чрез ФМИ е партньор в Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии; вторият проект е за Национална пътна карта за научна инфраструктура; сумарно за двата проекта сумата е около 500 000 лв.  Водеща организация е Българската академия на науките чрез Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ).

РЕШЕНИЕ 9: Проф. Илиев запозна членовете на ДС с кандидатстудентския прием за уч. 2018/19 година: на първо място са специалностите от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в което има 943 кандидати за 500 места. Водеща тази година е спец. „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение), за която по първо желание кандидатите са 326 за 90 места; спец.  „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение е на трето място от всички специалности в ПУ, 268 кандидати по първо желание за 90 места; в топ 10 от предпочитаните специалности в ПУ е спец. „Бизнес информационни технологии“; на второ място са предпочитаните специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., кандидатите са 26 по първо желание; на трето място са специалностите от професионално направление 4.5. Математика, в което по първо желание кандидатите са 10 (БМ – 6; М – 3; ПМ – 1).

 

Вярно с оригинала: /Надя Милева/

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ  /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ