Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 7 / 28.06.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 28.06.2018 г.

Днес, 28.06.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, доц. Енков, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Иванов, ас. Хоптериев.

Отсъстващи:

Няма.

Дневен ред:

  1. Предзащита на дисертационен труд.
  2. Разни.

Решения: 

1.  По т. 1, КС реши, че представеният от докторант Галя Илиева Шивачева дисертационен труд на тема „Виртуална лаборатория за обучение по програмиране“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

2.  По т. 1, КС реши да предложи на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Галя Илиева Шивачева със следните потенциални членове:

  • Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева – от катедра „Информатика и ИТ” на факултет „Природни науки и образование” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Лина Кирилова Йорданова – от катедра „Информатика и математика” на Стопански и Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от катедра „Информатика и ИТ” на факултет „Природни науки и образование” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
  • (резервен член) Доц. д-р Веселинка Иванова Недева – от катедра „Електротехника, електроника и автоматика” на факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет, Стара Загора;област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Доц. д-р Светослав Христосов Енков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

3.  По т. 1, КС реши дата на публичната защита на дисертационния труд на докторанта Галя Илиева Шивачева пред научното жури да бъде 05.10.2018 г.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

28.06.2018г.   Ръководител на катедра: ..............................
    (доц. д-р Е. Сомова)
     
    Протоколирал: ......................................
    (доц. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ