Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 52 / 30.05.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 52 / 30.05.2018

 

ПРОТОКОЛ № 52 / 30.05.2018 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 30 май 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 ДНЕВЕН РЕД:

1.  Обсъждане дневния ред на ФС.

2.  Разни. 

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:

0)   Връчване на медали от НСОМ на: Димитър Дойчев, 3М – златен медал и индивидуално 2-ро място в България; Иван Найденов, 4М сребърен медал, купа за отбора – ІІІ място; поздравления и за техните ръководители – гл.ас.д-р Петър Копанов и доц. д-р Добринка Бойкина.

1)   Учебни.

 • Утвърждаване на нови учебни програми за 3. курс на спец. „Софтуерно инженерство“, редовно и задочно обучение;
 • Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за ОКС „Бакалавър”, Есенен триместър на учебната 2018/2019 година, редовно и задочно обучение;  
 • Семестриални такси за платените форми на обучение във ФМИ за учебната 2018/2019 г.и КСК курсове;
 • Редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми.

2)     Докторанти.

 • гласуване на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2017/2018 г.;
 • отчисляване – Галя Шивачева;
 • тримесечни отчети – до 06.06.2018 г. в Деканата.

3)     Научни.

 • Научни журита за „главен асистент” на: д-р Стоян Черешаров, д-р Деница Шаркова, Кирина Бойкова;
 • Научно жури за „професор” на доц. д-р Ангел Голев.

4)     Хонорувани.

 • преподаватели;
 • ментори.

5)     Разни.

 • САНК по 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • Трудови договори – непрекратяване на проф. Ст. Стоянов (второ);
 • Предложения за „Гост-професор” – проф. д-р Николай Кюркчиев;проф. дмн Петко Пройнов; проф. дмн Снежана Гочева; проф. дмн Георги Тотков;
 • финализиране на индивидуалните планове за работа до 11.06.2018 г. на: проф. д-р Николай Кюркчиев;проф. дмн Петко Пройнов; проф. дмн Снежана Гочева; проф. дмн Георги Тотков и доц.д-р Неделчо Милев;
 • ДТВ „Наука”;
 • Отчет за изпълнение на годишен план за научноизследоветелска дейност на ФМИ за 2017 г.;
 • Годишен план за научноизследоветелска дейност на ФМИ за 2018 г.;
 • Редуциран годишен хорариум – доц. Анна Малинова – 216 часа;
 • Индивидуални планове за работа – при отчитане в края на учебната година, след попълване на индивидуалния план за работа да се заплаща за:

           -  ръководство на 1 редовен (задочен) докторант – по 800 лв., ако не е отчетен в индивидуалния  план за работа;

          - ръководство на 1 защитил дипломант – по 150 лв., ако не е отчетен в индивидуалния план за работа;

          - участие в комисии за Държавни изпити – по 5 лв. на изпитан студент, ако не е отчетен в индивидуалния план за работа ИПР;

 • 10 юли 2018 – краен срок за отчитане на  индивидуални планове за работа за 2017/2018 г. и могат да се вземат от Деканата; да се напомни, че за докторанти и дипломанти може да не се отчита в индивидуалния план за работа;
 • 09-10.06.2018 г., ФМИ домакини на Пролетния турнир по информатика;
 • Следващо заседание на ФС – на 11.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се намали годишният норматив от 288 часа на 216 часа на доц. д-р Анна Атанасова Малинова от катедра „Компютърни технологии“ и зам.-декан на ФМИ, поради временна нетрудоспособност в периода от 20.02.2018 год. до 04.05.2018 год., съгласно представени болнични листове (75 дни, равняващо се на ¼ от продължителността на учебната година) и Правилата за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 год. на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 27.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие да се внесе за разглеждане на ФС и АС следното предложение:

да бъдат избрани за „Гост-професори“  на пълен щат и да бъдат сключени трудови договори със следните преподаватели от ФМИ:

 проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен хорариум 360 часа;

проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков към катедра „Компютърна информатика”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева към катедра „Приложна математика и моделиране”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа.

РЕШЕНИЕ 4: Проф. Илиев напомни, че: на 9.06.2018 и 10.06.2018 г. във ФМИ ще се проведе Национален турнир по информатика и всички зали и аудитории ще бъдат заети; домакини сме и на Националната олимпиада по компютърна математика, която ще се проведе октомври 2018 г.

РЕШЕНИЕ 5: Проф. Илиев напомни, че за следващия ФС трябва да се уточни с Общината как ще се провеждат практиките и стажовете на спец.  „Софтуерно инженерство”.

 

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ