Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 51 / 23.05.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 51 / 23.05.2018

 

ПРОТОКОЛ № 51 / 23.05.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 23 май 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Уточняване дневния ред на ФС за 30.05.2018 г.

2. Разни.

 

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 30.05.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни.

2. Докторанти.

3. Научни.

4. Хонорувани.

5. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението до ФС: да се приемат комплекта учебни програми за третата академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение. 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: да се утвърдят от ФС предложените от катедрените съвети избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2018/2019 година, редовно и задочно обучение (за редовно – 34, за задочно - 19 и 1 факултативна).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението до ФС и АС за утвърждаване на семестриалните такси за платените форми на обучение, за учебната 2018/2019 година във Факултета по математика и информатика, както и редуцираните такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: на ФС на 30.05.2018 г. да се гласуват научните журита за трите конкурса за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, както и научното жури за конкурса за „професор”, а на следващия ФС на 11.07.2018 г. да се гласуват и научните журита за двата канкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение за утвърждаване от ФС, което ще е в сила от учебната 2017/2018 година: при отчитане в края на учебната година, след попълване на индивидуалния план за работа да се заплаща за:

  • ръководство на 1 редовен (задочен) докторант – по 800 лв., ако не е отчетен в индивидуалния план за работа; само за текущата 2017/2018 година, ако докторантът е отчислен след 01.01.2018 г. ще се заплаща по 500 лв.; точките за ДТВ за приет годишен отчет на докторант (20 точки) няма да се заплащат по ДТВ, но ще участват в точките за наука;
  • ръководство на 1 защитил дипломант – по 150 лв., ако не е отчетен в индивидуалния план за работа;
  • участие в комисии за Държавни изпити – по 5 лв. на изпитан студент, ако не е отчетен в индивидуалния план за работа. 

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа да е 10.07.2018 г. за учебната 2017/2018 година, а в срок до 11.06.2018 г. да финализират индивидуалните си планове за работа следните преподаватели от ФМИ: проф. д.м.н. Петко Пройнов, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д.м.н. Георги Тотков, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Неделчо Милев.

РЕШЕНИЕ 8: Във връзка с постъпила покана от доц. д-р Дойчин Бояджиев, ръководител катедра „Приложна математика и моделиране” за среща на Деканското ръководство с катедра ПММ за обсъждане структурата (настоящ и бъдещ състав) на катедрата и промяна на хорариума на стари, както и въвеждането на нови дисциплини, Деканският съвет взе следното решение: поканата да се придружи с подробна аргументация по теми 1 и 2 в рамките на поне 2 страници.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 30.05.2018 г. (сряда) от 12:00 ч. 

 

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ