Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 30 / 30.05.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 30 / 30.05.2018 г.

 

ПРОТОКОЛ № 30 / 30.05.2018 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 30 май 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.

 С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Христо Димитров Крушков – болничен отпуск, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34; Присъстващи – 32.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Научни.

4) Хонорувани.

5) Разни. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие комплекта учебни програми за третата академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2018/2019 година (34 редовно обучение; 18 задочно обучение и 1 факултативна):

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИE

 • Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията, проф. д.м.н. Тодор Желязков; 
 • Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев; 
 • Теория на инвестиционния портфейл, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов; 
 • Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова; 
 • Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова; 
 • Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, проф. д-р Пенка Рангелова;
 • Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов;
 • Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Увод във функционалния анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев,
  доц. д-р  Атанаска Георгиева (за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M);
 • Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов;
 • Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
 • Топ алгоритми за data mining, проф. д.м.н. Снежана Гочева;
 • Стохастични алгоритми за машинносамообучение, доц. д-р Веска Нончева, хон. ас. Венелин Вълков;
 • Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
 • Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев;
 • Приложна криптография в Интернет с PHP, доц. д-р Елена Сомова и докт. Тони Каравасилев;
 • Технологии за управление на софтуерно тестване, доц. д-р Светослав Енков, док-т Денислав Лефтеров;
 • Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков и док-т Милен Близнаков;
 • Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. д-р Николай Кюркчиев;
 • Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов;
 • Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software);
 • Преговори в IT индустрията, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова;
 • Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов;
 • Бизнес право, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в община Пловдив);
 • Въведение в банкирането, проф. д-р Асен Рахнев, хон.ас. Илия Кирчев;
 • Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Видеопродуциране, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Ангел Генков;
 • Програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Киберпрестъпления, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
 • Практикум по междукултурна комуникация, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова;
 • Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията, проф. д.м.н. Тодор Желязков;
 • Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев;
 • Теория на инвестиционния портфейл, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов;
 • Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов;
 • Графично представяне на данни, доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
 • Топ алгоритми за data mining, проф. д.м.н. Снежана Гочева;
 • Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков;
 • Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев;
 • 3D моделиране с Maya, доц. д-р Емил Хаджиколев, хон. ас. Здравко Вангелов;
 • Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов;
 • Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов;
 • Бизнес право, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в община Пловдив);
 • Програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Киберпрестъпления, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев.

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език - I част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2018/2019 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) –
  2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) –
  4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 810 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 810 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси
  по 710 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.

2)     ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).                                                
  Две такси по 290 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).                                                    
  Две такси по 290 лв.

3)     ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 290 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 540 лв.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 355 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 405 лв. за учебната 2018/2019 г.

РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2017/2018 година, месец юни:

Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.

Членове: 1. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън;

2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков.

Дата на изпита по английски език: 13.06.2018 г. от 9:00 ч. в 10-та семинарна зала, Ректорат на ПУ.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Галя Илиева Шивачева, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Галя Илиева Шивачева за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Галя Илиева Шивачева, считано от 30.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ 9: Доц. д-р Боян Златанов напомни, че срокът за представяне на тримесечните отчети в Деканата е до 06.06.2018 г. (четвъртък).

РЕШЕНИЕ 10: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информационни технологии) към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ на Факултет по математика и ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2)    Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)    Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

3)    Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1)    (външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)    (вътрешен) Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Мето­дика на обучението по информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 11: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информационни технологии) към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2)  Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)    Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

3)    Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1)     (външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)    (вътрешен) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

РЕШЕНИЕ 12: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д-р Кольо Златанов Онков – Аграрен университет, Пловдив; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Доц. д-р Деляна Димчева Димова – Аграрен университет, Пловдив; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“;  област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“;  област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)    Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)    (външен) Проф. д-р Мария Петкова Христова – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 13: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „професор“, по обявения в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Алгоритми и приложения) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – Технически университет, Габрово;  област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – ИМИ-БАН, София; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)    Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – Химикотехнологичен и металургичен университет, София;  област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика (Диференциални уравнения).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)    Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – ФИНС, ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Проф. д-р Антон Илиев Илиев – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)    Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

4)    Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)    (външен) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – СУ „Климент Охридски“, София; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    (вътрешен) Доц. д-р Николай Величков Павлов – ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 14: ФС избра следните хонорувани преподаватели за:

І. Учебната 2017/2018 година.

1. Йордан Божидаров Енев (магистър)с хорариум 80 часа в упражнения, за научно ръководство на дипломанти;

2. Виктор Иванов Малинов – с хорариум 100 часа в упражнения, за водене на упражнения по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, 1. курс БИТ, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;

3. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова с хорариум 100 часа (допълнително) в упражнения, за водене на преддипломна педагогическа практика на спец. МИ и ИТМОМ;

4. Петър Маринов Динков (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Операционни системи” на 1. курс Инф., редовно и задочно обучение и изпитани студенти;

5. Анастасия Ангелова Паланова – с хорариум 80 часа (допълнително) в упражнения за водене на часове по Английски език на 1. курс, редовно и задочно обучение;

6. Ламбри Йовков Йовков – с хорариум 150 часа (допълнително) за водене на упражнения по дисциплината „Информационни технологии” на 1 курс Информатика, редовно и участие в изпити;

7. Маргарита Христова Атанасова – с хорариум 150 часа (допълнително) за водене на упр. по дисциплните „Електронна търговия” и „Уеб дизайн” и участие в изпити;

8. Радослава Сашкова Терзиева – с хорариум 60 часа (допълнително) за водене на упр. по дисциплината „Теория на вероятностите”, редовно обучение и участие в изпити;

9. Стоян Петев Атанасов – с хорариум 200 часа за водене на упр. по дисциплината „РНР и MySQL” на 2. курс СТД, участи в изпити;

10. Стелиана Тилчева Чиликова – с хорариум 50 часа (допълнително) за водене на упр. по дисциплината БИС на ІV курс БИТ, редовно и участие в изпити.

ІІ. Учебната 2018/2019 година.

1.  Доц. д-р Неделчо Велев Милев – с хорариум 370 часа в упражнения за водене на лекции и упр. и изпитани студенти по дисциплините: „Частни диференциални уравнения” и „Комплексен анализ” на 3. курс, спец. М и ПМ; „Дифeрeнциални уравнения” на 2. курс БМ и „Обикновени диференциални уравнения” на 2. курс М и ПМ. (двоен хонорар).

ІІІ. Ментори, провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/, редовно и задочно:

 1. Стефан Георгиев Йорданов – с хорариум 180 часа в упр.;
 2. Йорданка Тодорова Калушева – с хорариум 180 часа в упр.;
 3. Павел Владимиров Георгиев – с хорариум 180 часа в упр.;
 4. Венелин Емилов Кехайов – с хорариум 180 часа в упр.;
 5. Виктория Александрова Георгиева – с хорариум 180 часа в упр.;
 6. Александър Самир Рашди – с хорариум 180 часа в упр.;
 7. Ангел Тодоров Хазуров – с хорариум 180 часа в упр.;
 8. Васил Иванов Арнаудов – с хорариум 180 часа в упр.;
 9. Вeселин Веселинов Киризиев – с хорариум 180 часа в упр.;
 10. Христо Емилов Боянов – с хорариум 180 часа в упр.;
 11. Ивайло Жеков Димитров – с хорариум 180 часа в упр.;
 12. Злати Руменов Митев – с хорариум 180 часа в упр.;
 13. Валентин Йорданов Наумов – с хорариум 180 часа в упр.;
 14. Петър Димитров Узунов – с хорариум 180 часа в упр.;
 15. Ивелина Вескова Стърчикова – с хорариум 180 часа в упр.;
 16. Илиян Руменов Караниколов – с хорариум 180 часа в упр.;
 17. Дияна Милкова Плачкова – с хорариум 180 часа в упр.;
 18. Елица Димитрова Михайлова – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 15: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за полученото от НАОА писмо за САНК по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. В срок до 02.08.2018 г. трябва да се представи в НАОА доклад за изпълнение на препоръките в рамките на четиригодишния следакредитационен период, придружен с доказателствен материал.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от 1 /една/ година, считано от 30.05.2018 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението:

да бъдат избрани за „Гост-професори“  на пълен щат и да бъдат сключени трудови договори със следните преподаватели от ФМИ:

 проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен хорариум 360 часа;

проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков към катедра „Компютърна информатика”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева към катедра „Приложна математика и моделиране”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие:  в срок до 11.06.2018 г. да финализират индивидуалните си планове за работа следните преподаватели от ФМИ: проф. д.м.н. Петко Пройнов, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д.м.н. Георги Тотков, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Неделчо Милев.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие отчет за изпълнение на годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2017 г.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2018 година.

РЕШЕНИЕ 21: Проф. Илиев информира членовете на ФС за увеличение с около 30% на точките „наука“ за 2018 година; запазва се 10 лв. на точка.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се намали годишният норматив от 288 часа на 216 часа на доц. д-р Анна Атанасова Малинова от катедра „Компютърни технологии“ и зам.-декан на ФМИ, поради временна нетрудоспособност в периода от 20.02.2018 год. до 04.05.2018 год., съгласно представени болнични листове (75 дни, равняващо се на ¼ от продължителността на учебната година) и Правилата за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 год. на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 27.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение от ДС на ФМИ, в сила от учебната 2017/2018 година: при отчитане в края на учебната година, след попълване на индивидуалния план за работа да се заплаща за:

 • ръководство на 1 редовен (задочен) докторант – по 800 лв., ако не е отчетен в индивидуалния план за работа; само за текущата 2017/2018 година, ако докторантът е отчислен след 01.01.2018 г. ще се заплаща по 500 лв.; точките за ДТВ за приет годишен отчет на докторант (20 точки) няма да се заплащат по ДТВ, но ще участват в точките за наука;
 • ръководство на 1 защитил дипломант – по 150 лв., ако не е отчетен в индивидуалния план за работа;
 • участие в комисии за Държавни изпити – по 5 лв. на изпитан студент, ако не е отчетен в индивидуалния план за работа.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа е 10.07.2018 г. за учебната 2017/2018 година.

РЕШЕНИЕ 25: Проф. Илиев напомни, че на 9.06.2018 и 10.06.2018 г. във ФМИ ще се проведе Национален турнир по информатика и всички зали и аудитории ще бъдат заети; домакини сме и на Националната олимпиада по компютърна математика, която ще се проведе октомври 2018 г.

РЕШЕНИЕ 26: Проф. Илиев напомни, че следващото заседание на ФС да е на 11.07.2018 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ