Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 9 – 2017/2018 - 30.05.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 – 2017/2018 - 30.05.2018 г.

Протокол № 9 – 2017/2018

 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 30.05.2018 г.

 

Днес, 30.05.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова,  проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов, aс. Георги Спасов, доц. д-р Анна Малинова

Отсъстващи:   гл. ас. Мая Стоева, проф. д.р Асен Рахнев

Приет бе следният дневен ред:

 1. Учебни
 2. Предложение за гост-професор към катедрата за следващата учебна година.
 3. Разни

По първа точка от дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 1. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 70. (3) и чл. 51 (5) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да бъдат приети разработените учебни програми за обучение на студенти в бакалавърски програми, за които катедрата е отговорна, както следва:
 • Специалност Софтуерно инженерство, Моделиране и анализ на софтуер, редовно обучение;
 • Специалност Софтуерно инженерство, Моделиране и анализ на софтуер, задочно обучение.

По втора точка от дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 1. Катедреният съвет, съгласно Решение № 34 на ФС от 19.04.2017 г. на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да номинира за гост-професор към катедра „Компютърни технологии“ проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, отговарящ на изискванията, приети с цитираното Решение, а именно“:
 • пенсиониран през 2014 г., заемащ академичната длъжност „Професор“ към катедра „Компютърни технологии“;
 • от 2014 г. до момента (четири години) повече от 1900 точки „Наука“ според приетото точкуване във Факултета по математика и информатика при изискване 1000 точки за последните 5 (пет) години;
 • има осигурен норматив за учебната 2018/2019 година.

По трета точка от дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 1. Катедреният съвет, съгласно Правила за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 год. на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 27, предлага да се намали годишният норматив на доц. д-р Анна Атанасова Малинова към катедра „Компютърни технологии“, в качеството й на зам. декан,  от 288 часа на 216 часа поради поради временна нетрудоспособност в периода от 20.02.2018 год. до 04.05.2018 год. съгласно представени болнични листове (75 дни), равняващо се на ¼ от продължителността на учебната година.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

30.05.2018 г.                                                                           Протоколчик

гр. Пловдив                                                                            /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ