Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 6 / 11.05.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 11.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 6 / 11.05.2018 г.

Днес, 11.05.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Присъстващи:

проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Хоптериев и ас. Иванов.

Отсъстващи:

няма

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Избираеми дисциплини.
  3. Разни.

Решения:

1. По т. 1, КС прие годишния отчет за четвъртата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Галя Илиева Шивачева, съгласно мнението на научния ръководител.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

2.  По т. 1 КС предлага докторант Галя Илиева Шивачева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

3.  По т. 1 КС предлага на Факултетния съвет докторант Галя Илиева Шивачева да бъде отчислена с право на защита, считано от 30.05.2018 г.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

4.  КС предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Галя Илиева Шивачева на тема: „Виртуална лаборатория за обучение по програмиране” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

5.  По т. 2 КС реши да предложи следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2018/2019 година:

  • „Програмиране в среда Arduino", с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;
  • „Информационна сигурност”, с преподавател доц. д-р Николай Касъклиев, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  • „Приложна криптография в Интернет с PHP" с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и докт. Тони Каравасилев, за редовно обучение, за всички специалности;
  • „Осигуряване качеството на софтуера“ с преподаватели доц. д-р Светослав Енков и докт. Денислав Лефтеров, за редовно обучение, за всички специалности;
  • „Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft” с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и докт. Милен Близнаков, за редовно обучение, за всички специалности;
  • „3D моделиране с Maya" с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев и Здравко Николаев Вангелов (студент в магистърска програма „Мултимедия и виртуална реалност“ – АМТИИ), за задочно обучение, за всички специалности;
  • „Инвестиране и лични финанси” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

6.  По т. 3 КС гласува 20 часа за ръководство на студентска научноизследователска работа на доц. Станка Хаджиколева.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

7.  По т. 3 КС гласува 20 часа за ръководство на студентска научноизследователска работа на доц. Емил Хаджиколев.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

8.  По т. 3 КС гласува за хоноруван преподавател във ФМИ през 2017/18 учебна година да бъде предложен: Йордан Божидаров Енев (програмист) – с хорариум 60 часа за научно ръководство на дипломанти.

 

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

11.05.2018 г.                                                  

Ръководител на катедра:

(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:

(доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ