Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Пампорово 2017 Preface    English
Факултет по математика и информатика - Preface

Dear colleagues,

For a third consecutive year we are holding a scientific conference focused on innovative software technologies and their implementation in science, business and education. The Faculty of Mathematics and Informatics, as part of the leading educational and scientific institution – the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, is a significant factor for solving problems such as developing innovations to ensure growth and competitiveness of the economy, taking adequate measures to overcome the problem of staff shortage in the software industry, and developing a system for professional qualification and lifelong learning. All this is unthinkable without the scientific research in the fundamental and applied directions of the faculty. The present conference is a continuation of two previous scientific forums held in 2015 and 2016, and aims at presenting results related to the development of innovative software tools and educational technologies with application in research in mathematics, informatics and pedagogy of education. Another key objective that was set was to make this conference a scientific forum and a place for the exchange of knowledge and experience for PhD students, students and young scientists.

I take this opportunity to thank all colleagues, who have turned this scientific forum into a tradition, for their dedicated work, youthful spirit and constant research. Special thanks to the Program and Organization Committees of the Conference. Thanks to the board of the Faculty of Mathematics and Informatics, as well as the Fund “Scientific Research” at the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” for their support and assistance.

Assoc. Prof. Anna Malinova, PhD

Уважаеми колеги,

За поредна година провеждаме научна конференция, насочена към иновационните софтуерни технологии и тяхното внедряване в науката, бизнеса и обучението. Факултетът по математика и информатика, като част от водещата образователна и научна институция – Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е съществен фактор за решаване на такива проблеми като развитие на иновациите за гарантиране на растеж и конкурентоспособност на икономиката, предприемане на адекватни мерки за преодоляване на острия дефицит на кадри в софтуерната индустрия, развитие на система за професионална квалификация и учене през целия живот. Всичко това е немислимо без научните изследвания във фундаменталните и приложни направления на факултета. Настоящата конференция е продължение на два предишни научни форума, проведени през 2015 и 2016 г., като си постави за цел представянето на резултати, свързани с разработването на иновативни софтуерни инструменти и образователни технологии с приложение в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението. Друга основна цел беше тази конференция да се превърне в научен форум и поле за обмен на знания и опит за докторанти, студенти и млади учени.

Използвам случая да благодаря за всеотдайния труд, младежкия дух и непрестанните научни търсения на всички колеги, които с участието си превърнаха този научен форум в традиция през последните години. Специални благодарности изказвам към Програмния и Организационен комитети на конференцията. Благодаря за подкрепата и съдействието на ръководството на Факултета по математика и информатика, както и на Фонд научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Доц. д-р Анна Малинова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ